Fundusz inwestycyjny

Noble Funds Obligacji (Noble Funds FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe (głównie w obligacje emitowane przez Skarb Państwa i bony skarbowe) oraz instrumenty rynku pieniężnego. Dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa i NBP stanowią nie mniej niż 70% aktywów subfunduszu. Subfundusz dokonuje doboru lokat w oparciu o poziom, kształt i przewidywaną zmianę krzywej rentowności oraz ocenę wiarygodności kredytowej emitenta dłużnych papierów wartościowych. Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w subfundusz jest Treasury BondSpot Poland Index (TBSP.Index). Przychody i zyski z inwestycji dokonywanych przez subfundusz powiększają wartość jego aktywów. Transakcje zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa subfunduszu dokonywane są w każdym dniu, w którym odbywa się zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jednostki uczestnictwa subfunduszu są odkupywane na każde żądanie Inwestora. Subfundusz może nie być odpowiedni dla Inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 2 lat.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Noble Funds TFI
 • Grupa Funduszy Dłużne skarbowe
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 223.87 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 1%
 • Opłata za zarządzanie 1,50%
 • Minimalna pierwsza wpłata 500 PLN

Dystrybutorzy

 • BM BNP Paribas
 • Bossafund
 • Dom Inwestycyjny Xelion
 • F-Trust
 • SFI mBank
 • Starfunds
 • TFI Noble Funds

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Dłużne papiery skarbowe
 • 92 %
Gotówka
 • 8 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe2,02 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoka zmienność
Współczynnik zmienności31,98 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Neutralny stosunek ryzyka do zysku
Information Ratio0,1022
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery skarbowe92 %
Gotówka8 %