Fundusz inwestycyjny

Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe (głównie w obligacje emitowane przez Skarb Państwa i bony skarbowe) oraz instrumenty rynku pieniężnego. Dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa i NBP stanowią nie mniej niż 70% aktywów subfunduszu. Subfundusz dokonuje doboru lokat w oparciu o poziom, kształt i przewidywaną zmianę krzywej rentowności oraz ocenę wiarygodności kredytowej emitenta dłużnych papierów wartościowych. Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w subfundusz jest Treasury BondSpot Poland Index (TBSP.Index). Przychody i zyski z inwestycji dokonywanych przez subfundusz powiększają wartość jego aktywów. Transakcje zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa subfunduszu dokonywane są w każdym dniu, w którym odbywa się zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jednostki uczestnictwa subfunduszu są odkupywane na każde żądanie Inwestora. Subfundusz może nie być odpowiedni dla Inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 2 lat.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Noble Funds TFI
 • Grupa Funduszy Dłużne skarbowe
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery skarbowe92 %
Gotówka8 %