Fundusz inwestycyjny

Noble Fund Konserwatywny (Noble Funds FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje aktywa w dłużne papiery wartościowe, w tym krótkoterminowe i zmiennokuponowe obligacje emitowane przez Skarb Państwa i przedsiębiorstwa, bony skarbowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Całkowita wartość inwestycji we wskazane składniki lokat nie może być niższa niż 70% aktywów subfunduszu. Subfundusz dokonuje doboru lokat w oparciu o poziom, kształt i przewidywaną zmianę krzywej rentowności oraz ocenę wiarygodności kredytowej emitenta dłużnych papierów wartościowych. Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w subfundusz jest stawka WIBID overnight (WIBID ON). Do dnia 30 lipca 2013 r. włącznie wzorzec stanowiła średnia rentowność 52 tygodniowych bonów skarbowych. Przychody i zyski z inwestycji dokonywanych przez subfundusz powiększają wartość jego aktywów. Transakcje zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa subfunduszu dokonywane są w każdym dniu, w którym odbywa się zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jednostki uczestnictwa subfunduszu są odkupywane na każde żądanie Inwestora. Subfundusz może nie być odpowiedni dla Inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 6 miesięcy

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Noble Funds TFI
 • Grupa Funduszy Dłużne skarbowe
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe1,99 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niska zmienność
Współczynnik zmienności59,63 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Umiarkowany stosunek ryzyka do zysku
Information Ratio0,0608
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery skarbowe67 %
Dłużne papiery korporacyjne30 %
Gotówka2 %
inne aktywa1 %