Fundusz inwestycyjny

NN Stabilnego Wzrostu (NN Parasol FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje zgromadzone aktywa zarówno w akcje spółek notowanych głównie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz dłużne instrumenty finansowe, głównie obligacje emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP. Udział akcji w stosunku do instrumentów dłużnych jest uzależniony od bieżącej oraz przewidywanej sytuacji na rynkach finansowych i może wahać się w przedziale od 10% do 50% aktywów. Neutralny udział akcji i dłużnych instrumentów finansowych w portfelu Funduszu wynosi odpowiednio 30% i 70% aktywów. Zarządzając Funduszem wybieramy akcje głównie dużych spółek o dobrej sytuacji finansowej i bardzo dobrych perspektywach wzrostu ich wartości. Część akcyjna Funduszu jest zdywersyfikowana i zawiera akcje spółek działających w różnych sektorach. W części dłużnej koncentrujemy się na analizie atrakcyjności instrumentów dłużnych o różnych terminach zapadalności, zmianach stóp procentowych oraz ryzyku kredytowym emitentów. Fundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od benchmarku (30% WIG + 35% G0PL + 35% GFPL). Dopuszczamy jednak możliwość wyboru poszczególnych inwestycji odbiegających od benchmarku. Dochody osiągnięte przez Fundusz, w tym otrzymane dywidendy, są ponownie inwestowane i powiększają jego aktywa. Fundusz odkupuje jednostki uczestnictwa na żądanie uczestnika w każdym dniu, na który przypada sesja na GPW. Zalecenie: niniejszy Fundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 3 lat.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca NN Investment Partners TFI
 • Grupa Funduszy Mieszane stabilnego wzrostu
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 1507.83 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 3%
 • Opłata za zarządzanie 2,50%
 • Minimalna pierwsza wpłata 200 PLN

Dystrybutorzy

 • NN TFI
 • Alior Bank
 • BM BNP Paribas
 • Bossafund
 • Dom Inwestycyjny Xelion
 • F-Trust
 • ING Bank Śląski
 • SFI mBank
 • Starfunds

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Dłużne papiery skarbowe
 • 67 %
Akcje
 • 28 %
Gotówka
 • 4 %
Dłużne papiery korporacyjne
 • 1 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery skarbowe67 %
Akcje28 %
Gotówka4 %
Dłużne papiery korporacyjne1 %