Fundusz inwestycyjny

NN Obligacji (NN Parasol FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Fundusz dąży do wzrostu wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat. Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w dłużne instrumenty finansowe o średnim i długim terminie zapadalności oraz o niskim ryzyku kredytowym. 

Minimum 50% aktywów stanowią instrumenty dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Zarządzając Funduszem wybieramy instrumenty dłużne, które pozwalają na wzrost wartości aktywów przy niskim ryzyku inwestycyjnym. W tym celu koncentrujemy się na analizie atrakcyjności instrumentów dłużnych o różnych terminach zapadalności, zmianach stóp procentowych, ryzyku kredytowym emitentów oraz wpływie inwestycji na średni okres do wykupu portfela inwestycyjnego. 

Fundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od benchmarku (100% G0PL). Dopuszczamy jednak możliwość wyboru poszczególnych inwestycji odbiegających od benchmarku. Dochody osiągnięte przez Fundusz są ponownie inwestowane i powiększają jego aktywa. Fundusz odkupuje jednostki uczestnictwa na żądanie uczestnika w każdym dniu, na który przypada sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Zalecenie: niniejszy Fundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 1 roku. 

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca NN Investment Partners TFI
 • Grupa Funduszy Dłużne skarbowe
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery skarbowe60 %
Dłużne papiery korporacyjne33 %
Gotówka7 %