Fundusz inwestycyjny

NN Obligacji (NN Parasol FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu głównie w średnio- i długoterminowe instrumenty dłużne emitowane przede wszystkim przez Skarb Państwa. Fundusz dokonując lokat Aktywów Subfunduszu będzie stosował następujące zasady dywersyfikacji lokat: dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, w tym w szczególności papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, oraz depozyty - co najmniej 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Fundusz nie będzie dokonywał lokat Aktywów Subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu w inne instrumenty finansowe przy zachowaniu przewidzianych limitów.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca NN Investment Partners TFI
 • Grupa Funduszy Dłużne skarbowe
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 1786.16 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 1%
 • Opłata za zarządzanie 1,50%
 • Minimalna pierwsza wpłata 200 PLN

Dystrybutorzy

 • NN TFI
 • Alior Bank
 • BGŻ Optima
 • BM BGŻ BNP Paribas
 • Bossafund
 • CDM Pekao
 • Dom Inwestycyjny Xelion
 • F-Trust
 • ING Bank Śląski
 • SFI mBank
 • Starfunds

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Dłużne papiery skarbowe
 • 83 %
Gotówka
 • 13 %
Dłużne papiery korporacyjne
 • 4 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe1,50 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niska zmienność
Współczynnik zmienności52,39 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Umiarkowany stosunek ryzyka do zysku
Information Ratio-0,0468
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery skarbowe83 %
Gotówka13 %
Dłużne papiery korporacyjne4 %