Fundusz inwestycyjny

NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski NN (L) First Class Multi Asset. Stopa zwrotu Funduszu NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji jest ściśle powiązana ze stopą zwrotu funduszu luksemburskiego. Ewentualne rozbieżności mogą wynikać z różnego poziomu opłat oraz niepełnej efektywności mechanizmu ograniczającego ryzyko walutowe pomiędzy polskim złotym a euro (hedging). NN (L) First Class Multi Asset stosuje elastyczne i zdywersyfikowane podejście inwestycyjne mające na celu dostosowanie się dozmieniającej się sytuacji na rynku. Mierzony w okresie 5 lat cel NN (L) First Class Multi Asset to zapewnienie stopy zwrotu, która przekroczy wartość benchmarkową jednomiesięcznej stopy EURIBOR w ramach uprzednio zdefiniowanego dopuszczalnego poziomu ryzyka i w ramach strategii ograniczającej ryzyko spadku wartości inwestycji. Jednomiesięczna stopa EURIBOR nie jest wykorzystywana do budowy portfela inwestycyjnego, a jednynie na użytek pomiaru wyników osiąganych przez NN (L) First Class Multi Asset. Dla osiągnięcia swych celów, NN (L) First Class Multi Asset może inwestować w szeroką gamę różnych klas aktywów (takich jak na przykład akcje, obligacje, zarówno te posiadające, jak i nieposiadające ratingu inwestycyjnego, gotówkę oraz pośrednio nieruchomości i towary), oraz wykorzystywać inne instrumenty finansowe, takie jak intrumenty pochodne. W celu osiągnięcia swych celów, NN (L) First Class Multi Asset może zajmować długie i krótkie pozycje (krótkie pozycje zajmowane są wyłącznie za pośrednictwem instrumentów pochodnych), nie zajmie on natomiast krótkiej ekspozycji na poziomie określonej klasy aktywów (za wyjątkiem środków pieniężnych oraz tymczasowych pożyczek). NN (L) First Class Multi Asset może również inwestować bezpośrednio do 20% swoich aktywów netto w Chinach kontynentalnych. Inwestycje w instrumenty dłużne wysokiej jakości, instrumenty rynku pieniężnego oraz środki pieniężne i ich ekwiwalenty stanowić będą co najmniej 50% aktywów netto. Dochody osiągnięte przez Fundusz, w tym otrzymane dywidendy, są ponownie inwestowane i powiększają jego aktywa. Fundusz odkupuje jednostki uczestnictwa na żądanie uczestnika w każdym dniu, na który przypada sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zalecenie: niniejszy Fundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 3 lat.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca NN Investment Partners TFI
 • Grupa Funduszy Mieszane pozostałe
 • Główny obszar geograficznyŚwiat
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 116.14 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 3%
 • Opłata za zarządzanie 1,50%
 • Minimalna pierwsza wpłata 200 PLN

Dystrybutorzy

 • NN TFI
 • Alior Bank
 • BM BNP Paribas
 • Bossafund
 • Dom Inwestycyjny Xelion
 • F-Trust
 • ING Bank Śląski
 • SFI mBank
 • Starfunds

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Fundusze mieszane
 • 98 %
Gotówka
 • 2 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy

Główne parametry funduszu

Fundusze mieszane98 %
Gotówka2 %