Fundusz inwestycyjny

NN (L) Obligacji Plus (NN SFIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Fundusz dąży do wzrostu wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat. Fundusz realizuje cel inwestycyjny dążąc do wykorzystania zmienności na rynku dłużnych instrumentów finansowych, w związku z czym duration (średni ważony termin do wykupu) portfela inwestycyjnego Funduszu może być ujemne. 

W tym celu Aktywa Funduszu inwestowane są głównie w instrumenty dłużne, emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz emitentów mających siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, lub inne instrumenty finansowe dające ekspozycję na te instrumenty dłużne. Ekspozycja portfela na polskiego złotego wynosi od 70% do 100% aktywów funduszu. 

Fundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od benchmarku (100% WIBID 12M). Dochody osiągnięte przez Fundusz są ponownie inwestowane i powiększają jego aktywa. 

Fundusz odkupuje jednostki uczestnictwa na żądanie uczestnika w każdym dniu, na który przypada sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca NN Investment Partners TFI
 • Grupa Funduszy Dłużne uniwersalne
 • Główny obszar geograficznyŚwiat
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery wartościowe56 %
Dłużne papiery skarbowe41 %
Gotówka3 %