Fundusz inwestycyjny

NN (L) Japonia (NN SFIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Fundusz dąży do wzrostu wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat. Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski NN (L) Japan Equity. Stopa zwrotu Funduszu NN (L) Japonia jest ściśle powiązana ze stopą zwrotu funduszu luksemburskiego. 

Ewentualne rozbieżności mogą wynikać z różnego poziomu opłat oraz niepełnej efektywności mechanizmu ograniczającego ryzyko walutowe pomiędzy polskim złotym a japońskim jenem (hedging). NN (L) Japan Equity inwestuje w akcje spółek utworzonych, notowanych lub będących przedmiotem obrotu w Japonii. Inwestycje w inne instrumenty finansowe są dozwolone, jeżeli odpowiadają strategii inwestycyjnej funduszu. 

Portfel funduszu jest aktywnie zarządzany oraz zdywersyfikowany i zawiera akcje spółek działających w różnych sektorach. Dochody osiągnięte przez Fundusz, w tym otrzymane dywidendy, są ponownie inwestowane i powiększają jego aktywa. Fundusz odkupuje jednostki uczestnictwa na żądanie uczestnika w każdym dniu, na który przypada sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Zalecenie: niniejszy Fundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat. 

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca NN Investment Partners TFI
 • Grupa Funduszy Akcje zagraniczne
 • Główny obszar geograficznyAzja
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Główne parametry funduszu

Fundusze akcji95 %
Gotówka4 %
inne aktywa1 %