Fundusz inwestycyjny

NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez dążenie do odzwierciedlenia składu portfela oraz stopy zwrotu zbliżonej do indeksu WIG-ESG, w związku z czym może inwestować do 100 % Aktywów Subfunduszu w akcje spółek, które w dniu ich nabycia wchodzą w skład indeksu WIG-ESG, a także w Instrumenty Pochodne, dla których bazę stanowią akcje spółek wchodzących w skład tego indeksu w dniu nabywania danego Instrumentu Pochodnego. 

Skład portfela Funduszu, jak i osiągane przez Fundusz stopy zwrotu mogą się różnić od składu oraz stopy zwrotu indeksu WIG-ESG z uwagi na to, że Fundusz może dokonywać doboru składników portfela w oparciu o tzw. indeks "sampling", co oznacza, że w portfelu inwestycyjnym Funduszu mogą znajdować się instrumenty finansowe stanowiące reprezentatywną próbę instrumentów finansowych, która jest zbliżona do pełnego składu indeksu WIG-ESG pod względem kluczowych czynników ryzyka i innych cech. 

Dochody osiągnięte przez Fundusz, w tym otrzymane dywidendy, są ponownie inwestowane i powiększają jego aktywa. Fundusz odkupuje jednostki uczestnictwa na żądanie uczestnika w każdym dniu, na który przypada sesja na GPW. 

Zalecenie: niniejszy Fundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat. 

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca NN Investment Partners TFI
 • Grupa Funduszy Akcje zagraniczne
 • Główny obszar geograficznyŚwiat
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Główne parametry funduszu

Fundusze akcji96 %
Gotówka4 %