Fundusz inwestycyjny

NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie do 100% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego NN (L) European High Dividend (uprzednio działający pod nazwą ING (L) Invest Europe High Dividend) wyodrębnionego w ramach NN (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV). Fundusz dokonując lokat Aktywów Subfunduszu będzie stosował następujące zasady dywersyfikacji lokat: tytuły uczestnictwa subfunduszu NN (L) European High Dividend (uprzednio działający pod nazwą ING (L) Invest Europe High Dividend) wyodrębnionego w ramach NN (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV) – co najmniej 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu; dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, spełniające warunki określone w § 9 ust. 4 pkt 1) lub 2) Części I Statutu, w tym w szczególności krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski – od 0% do 20% wartości Aktywów Subfunduszu; depozyty – od 0% do 20% wartości Aktywów Subfunduszu.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca NN Investment Partners TFI
 • Grupa Funduszy Akcyjne
 • Główny obszar geograficznyEuropa
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 122.41 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 5%
 • Opłata za zarządzanie 2,50%
 • Minimalna pierwsza wpłata 200 PLN

Dystrybutorzy

 • NN TFI
 • Alior Bank
 • BGŻ Optima
 • BM BGŻ BNP Paribas
 • Bossafund
 • CDM Pekao
 • Dom Inwestycyjny Xelion
 • F-Trust
 • ING Bank Śląski
 • SFI mBank
 • Starfunds

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Fundusze akcji
 • 97 %
Gotówka
 • 3 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe12,35 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niska zmienność
Information Ratio0,0238
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka
Alfa Jensena0,5819 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka
Wskaźnik Sharpe'a-0,5712
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Fundusze akcji97 %
Gotówka3 %