Fundusz inwestycyjny

NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Fundusz dąży do wzrostu wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat. Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski NN (L) European High Dividend. 

Stopa zwrotu Funduszu NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych jest ściśle powiązana ze stopą zwrotu funduszu luksemburskiego. Ewentualne rozbieżności mogą wynikać z różnego poziomu opłat oraz niepełnej efektywności mechanizmu ograniczającego ryzyko walutowe pomiędzy polskim złotym a euro (hedging). NN (L) European High Dividend inwestuje w akcje spółek utworzonych, notowanych lub będących przedmiotem obrotu w Europie (z wykluczeniem Europy Wschodniej), które charakteryzują się ponadprzeciętnym poziomem wypłacanych dywidend. 

W ramach strategii funduszu dobierane są najbardziej obiecujące spółki, po których zarządzający spodziewa się stabilnych, corocznych wypłat dywidend wynikających z dobrej kondycji spółek. W tym celu dokonywana jest dokładana analiza poszczególnych spółek. Portfel funduszu jest zdywersyfikowany i zawiera akcje spółek działających w różnych krajach i sektorach. 

Dochody osiągnięte przez Fundusz, w tym otrzymane dywidendy, są ponownie inwestowane i powiększają jego aktywa. Fundusz odkupuje jednostki uczestnictwa na żądanie uczestnika w każdym dniu, na który przypada sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Zalecenie: niniejszy Fundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat. 

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca NN Investment Partners TFI
 • Grupa Funduszy Akcje zagraniczne
 • Główny obszar geograficznyEuropa
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Główne parametry funduszu

Fundusze akcji97 %
Gotówka3 %