Fundusz inwestycyjny

NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski NN (L) First Class Multi Asset Premium. Stopa zwrotu Funduszu NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji jest ściśle powiązana ze stopą zwrotu funduszu luksemburskiego. Ewentualne rozbieżności mogą wynikać z różnego poziomu opłat oraz niepełnej efektywności mechanizmu ograniczającego ryzyko walutowe pomiędzy polskim złotym a euro (hedging). Stosowana w ramach NN (L) First Class Multi Asset Premium strategia inwestycyjna oparta jest na elastycznym podejściu inwestycyjnym mającym na celu dostosowanie się do szybko zmieniającej się sytuacji na rynku. Mierzony w okresie 5 lat cel NN (L) First Class Multi Asset Premium to zapewnienie stopy zwrotu, która przekroczy wartość benchmarkową jednomiesięcznej stopy EURIBOR w ramach uprzednio zdefiniowanego dopuszczalnego poziomu ryzyka. Jednomiesięczna stopa EURIBOR nie jest wykorzystywana do budowy portfela inwestycyjnego, a jedynie na użytek pomiaru wyników osiąganych przez NN (L) First Class Multi Asset Premium. Dla osiągnięcia swych celów, NN (L) First Class Multi Asset Premium może inwestować w szeroką gamę różnych klas aktywów (takich jak na przykład akcje, obligacje, zarówno te posiadające, jak i nieposiadające ratingu inwestycyjnego, gotówkę oraz pośrednio nieruchomości i towary), oraz wykorzystywać inne instrumenty finansowe, takie jak instrumenty pochodne. NN (L) First Class Multi Asset Premium może również inwestować bezpośrednio do 20% swoich aktywów netto w Chinach kontynentalnych. NN (L) First Class Multi Asset Premium może zajmować długie i krótkie pozycje (krótkie pozycje zajmowane są wyłącznie za pośrednictwem instrumentów pochodnych). Dochody osiągnięte przez Fundusz, w tym otrzymane dywidendy, są ponownie inwestowane i powiększają jego aktywa. Fundusz odkupuje jednostki uczestnictwa na żądanie uczestnika w każdym dniu, na który przypada sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zalecenie: niniejszy Fundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 4 lat.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca NN Investment Partners TFI
 • Grupa Funduszy Mieszane aktywnej alokacji
 • Główny obszar geograficznyŚwiat
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 15.73 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za zarządzanie 2,50%
 • Minimalna pierwsza wpłata 200 PLN

Dystrybutorzy

 • NN TFI
 • Alior Bank
 • BM BNP Paribas
 • Bossafund
 • Dom Inwestycyjny Xelion
 • F-Trust
 • ING Bank Śląski
 • SFI mBank
 • Starfunds

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Fundusze mieszane
 • 95 %
Gotówka
 • 4 %
inne aktywa
 • 1 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy

Główne parametry funduszu

Fundusze mieszane95 %
Gotówka4 %
inne aktywa1 %