Fundusz inwestycyjny

Nationale-Nederlanden Subfundusz Akcji Małych Spółek

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Cel inwestycyjny 

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat, przez inwestowanie głównie w akcje małych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). 

Polityka inwestycyjna 

Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje małych spółek wchodzących w skład indeksu sWIG80. Subfundusz inwestuje co najmniej 66% aktywów netto w akcje, z czego akcje spółek wchodzących w skład indeksu sWIG80 stanowią nie mniej niż 55% wartości części akcyjnej Subfunduszu. Subfundusz może inwestować w instrumenty ETF oraz zawierać umowy na instrumentach pochodnych, przede wszystkim przez transakcje na kontraktach futures na indeksy giełdowe. Umowy te zawierane są w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności Subfundusz może lokować aktywa w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Inwestycje Subfunduszu nie są w szczególny sposób ukierunkowane na określone sektory rynku. Subfundusz ma swobodę wyboru lokat w obrębie swojej polityki inwestycyjnej. Może inwestować w instrumenty finansowe niewchodzące w skład benchmarku. 

Częstotliwość transakcji 

Inwestorzy mogą w każdym dniu wyceny składać zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa Subfunduszu z wyjątkiem sytuacji, gdy nabycie lub odkupienie jest zawieszone w wyniku nadzwyczajnych okoliczności. Transakcje nabycia i odkupienia są realizowane najpóźniej w terminie 7 dni. 

Poziom referencyjny 

Poziomem referencyjnym (benchmark), do którego porównywane są wyniki inwestycyjne Subfunduszu, jest stopa zwrotu z portfela, w skład którego wchodzi w 90% indeks sWIG80 oraz w 10% 1-miesięczny WIBID. 

Dywidenda 

Subfundusz nie wypłaca dywidendy, a osiągnięte dochody są reinwestowane. 

Zalecany okres inwestycji 

Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca MetLife TFI
 • Grupa Funduszy Akcje polskie
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Główne parametry funduszu

Akcje86 %
Gotówka13 %
inne aktywa1 %