Fundusz inwestycyjny

Nationale-Nederlanden Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Cel inwestycyjny 

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat, przez inwestowanie głównie w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych. 

Polityka inwestycyjna 

Subfundusz inwestuje co najmniej 80% aktywów w wymienione w statucie tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, które lokują swoje aktywa przede wszystkim w instrumenty udziałowe spółek notowanych lub prowadzących przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Azji. Aktywa Subfunduszu są lokowane w tytuły uczestnictwa wybranych funduszy z oferty Franklin Templeton Investment Funds, Invesco Funds, JPMorgan Funds, PineBridge Funds oraz Robeco Capital Growth Funds. Tytuły uczestnictwa jednego funduszu zagranicznego mogą stanowić do 50% aktywów Subfunduszu. W celu ochrony aktywów Subfunduszu przed wahaniami kursów walutowych Subfundusz stosuje strategie zabezpieczające z wykorzystaniem instrumentów pochodnych, w szczególności kontraktów forward. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności Subfundusz może lokować aktywa w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Inwestycje Subfunduszu są ukierunkowane na kontynent azjatycki, przede wszystkim Chiny, Hong Kong, Indie, Koreę oraz Tajwan. Subfundusz ma swobodę wyboru lokat w obrębie swojej polityki inwestycyjnej. 

Częstotliwość transakcji 

Inwestorzy mogą w każdym dniu wyceny składać zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa Subfunduszu z wyjątkiem sytuacji, gdy nabycie lub odkupienie jest zawieszone w wyniku nadzwyczajnych okoliczności. Transakcje nabycia i odkupienia są realizowane najpóźniej w terminie 7 dni. 

Poziom referencyjny 

Subfundusz nie posiada poziomu referencyjnego (benchmark), do którego porównywane są osiągane wyniki inwestycyjne. 

Dywidenda 

Subfundusz nie wypłaca dywidendy, a osiągnięte dochody są reinwestowane. 

Zalecany okres inwestycji

Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca MetLife TFI
 • Grupa Funduszy Akcje zagraniczne
 • Główny obszar geograficznyAzja
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Główne parametry funduszu

Fundusze akcji82 %
Gotówka17 %
inne aktywa1 %