Fundusz inwestycyjny

Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Udział małych i średnich przedsiębiorstw notowanych na GPW w Warszawie w aktywach Subfunduszu oscyluje zazwyczaj w przedziale 65%-80% wartości aktywów. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności portfela oraz dywersyfikacji, cześć aktywów lokowana jest w spółki wchodzące w skład indeksu WIG20 oraz w spółki zagraniczne. Łączne zaangażowanie Subfunduszu w akcje zawiera się w przedziale 65-100%. Środki niezainwestowane w akcje są zazwyczaj lokowane w depozyty lub utrzymywane na rachunkach bieżących w celu zapewnienia odpowiedniej płynności Subfunduszu. Podstawowym kryterium doboru lokat jest analiza fundamentalna oraz ocena występujących trendów rynkowych. Wartość aktywów Subfunduszu charakteryzuje się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela. Posiadacze jednostek uczestnictwa mogą dokonać transakcji nabycia, odkupienia i zamiany jednostek każdego dnia wyceny (z zastrzeżeniem dni, w których dokonano zawieszenia umorzeń w wyniku nadzwyczajnych okoliczności). Subfundusz zawiera umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak również w celu sprawnego zarządzania portfelem. Zalecenie: Niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla osób, które zamierzają wycofać swoje środki przed upływem 5 lat. Subfundusz nie wypłaca dywidend. Dochody z inwestycji Subfunduszu są reinwestowane, zwiększając tym samym wartość jego aktywów. Poziom referencyjny (benchmark): 45% mWIG40 + 45% sWIG80 + 10% WIBID 6M, pomniejszony o opłatę za zarządzanie.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Millennium TFI
 • Grupa Funduszy Akcje polskie
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Główne parametry funduszu

Akcje82 %
Gotówka9 %
Dłużne papiery skarbowe8 %
inne aktywa1 %