Fundusz inwestycyjny

mFundusz Konserwatywny SFIO

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Fundusz lokuje do 100% wartości Aktywów w dłużne papiery wartościowe, w szczególności w obligacje skarbowe, korporacyjne i komunalne, przy czym udział obligacji korporacyjnych i komunalnych będzie wynosił nie więcej niż 90% wartości Aktywów Funduszu. Fundusz może lokować do 80% wartości Aktywów w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego denominowane w walucie obcej. Uczestnicy mogą - z zastrzeżeniem zawieszenia odkupywania w wyniku nadzwyczajnych okoliczności - w każdym dniu wyceny złożyć zlecenie odkupienia jednostek uczestnictwa. Fundusz nie stosuje wzorca (benchmarku) stanowiącego odniesienie dla oceny realizacji celu inwestycyjnego, a w szczególności uzyskanej stopy zwrotu z inwestycji. Ww. wzorcem (benchmarkiem) była: do dnia 31.05.2015 r. ważona średnia procentowych zmian: indeksu WIG20 (waga 0,75) i indeksu WIBID O/N (waga 0,25) pomniejszona o przypadające na dany okres koszty stałe Funduszu (w tym opłata za zarządzanie Funduszem), do dnia 31.12.2005 r. średnia rentowność bonów skarbowych 52 - Wskaźnik zysku i ryzyka bazuje na historycznej zmienności wyceny jednostki. Dane te nie są miarodajnym wyznacznikiem przyszłych wyników Funduszu. Ocena ryzyka w miarę upływu czasu może ulegać zmianie. Najniższa ocena nie oznacza inwestycji wolnych od ryzyka. Wskaźnik kwalifikuje Fundusz do kategorii 2 - co wynika z niskiej zmienności cen instrumentów będących przedmiotem inwestycji. Fundusz podlega ryzykom, które mogą nie być odpowiednio uwzględnione przez wskaźnik: Ryzyko kredytowe: związane z możliwością niewywiązania się ze swoich zobowiązań przez emitenta, którego instrumenty finansowe są przedmiotem lokat Funduszu lub kontrahenta, z którym zawarto umowy lub transakcje na instrumentach finansowych. Niewypłacalność któregokolwiek z emitentów może negatywnie wpłynąć na Wartość Aktywów Netto. Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego Funduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten Fundusz. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest zalecane Inwestorowi, aby mógł on podjąć świadomą decyzję inwestycyjną. tygodniowych uzyskana na przetargu bezpośrednio poprzedzającym okres rozliczeniowy z wagą 0,5 oraz zmiana indeksu WIG w danym okresie rozliczeniowym z waga 0,5. Zyski z inwestycji Funduszu np. odsetki są ponownie inwestowane. Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub sprawnego zarządzania portfelem. Zalecenie: niniejszy Fundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 1 roku od dnia nabycia jednostek uczestnictwa.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca PKO TFI
 • Grupa Funduszy Dłużne korporacyjne
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 707.81 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 2%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Minimalna pierwsza wpłata 10 000 PLN

Dystrybutorzy

 • SFI mBank

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Dłużne papiery skarbowe
 • 52 %
Dłużne papiery korporacyjne
 • 37 %
Gotówka
 • 11 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe0,42 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niska zmienność
Współczynnik zmienności15,31 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niski stosunek ryzyka do zysku
Information Ratio-0,0550
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Umiarkowany stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery skarbowe52 %
Dłużne papiery korporacyjne37 %
Gotówka11 %