Fundusz inwestycyjny

MetLife Obligacji Światowych (MetLife Parasol Światowy)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje co najmniej 60% aktywów w wymienione w statucie tytuły uczestnictwa subfunduszy zagranicznych, które lokują swoje aktywa na rynku światowym, głównie w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, emitowane przez rządy, międzynarodowe instytucje finansowe, spółki i inne podmioty posiadające rating międzynarodowej agencji Standard & Poors. Do 40% aktywów Subfunduszu jest lokowane w środki płynne. W zależności od oceny ryzyka walutowego przez Zarządzającego Subfundusz może zawierać umowy na instrumentach pochodnych, przede wszystkim poprzez transakcje na walutowych kontraktach forward. Umowy te zawierane są w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego zmiany kursów walut, w związku z lokatami Subfunduszu. Zarządzający będą dążyć do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego ze zmianami kursu PLN w relacji do walut, w których denominowane są jednostki funduszy źródłowych. Inwestycje Subfunduszu nie są w szczególny sposób ukierunkowane na określone przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynku.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca MetLife TFI
 • Grupa Funduszy Dłużne korporacyjne
 • Główny obszar geograficznyŚwiat
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 52.17 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 1%
 • Opłata za zarządzanie 1%
 • Minimalna pierwsza wpłata 500 PLN

Dystrybutorzy

 • Alior Bank
 • Bossafund
 • CDM Pekao
 • Dom Inwestycyjny Xelion
 • ING Bank Śląski
 • SFI mBank
 • Starfunds

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Fundusze dłużne korporacyjne
 • 61 %
Fundusze dłużne skarbowe
 • 26 %
Gotówka
 • 13 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe2,12 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niska zmienność
Współczynnik zmienności197,11 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek ryzyka do zysku
Information Ratio0,0389
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Fundusze dłużne korporacyjne61 %
Fundusze dłużne skarbowe26 %
Gotówka13 %