Fundusz inwestycyjny

MetLife Obligacji Światowych (MetLife Parasol Światowy)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym MetLife Subfunduszu Obligacji Światowych jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu. Środki Subfunduszu docelowo są lokowane w jednostki uczestnictwa następujących subfunduszy: a) do 50% aktywów w PineBridge Global Bond Fund – subfundusz PineBridge Funds; b) do 50% aktywów w PineBridge Global Emerging Markets Bond Fund – subfundusz PineBridge Funds; c) do 30% aktywów w PineBridge Strategic Bond Fund – subfundusz PineBridge Funds; d) do 50% aktywów w Templeton Global Bond Fund – subfundusz Franklin Templeton Investment Funds; e) do 50% aktywów w Templeton Emerging Markets Bond Fund – subfundusz Franklin Templeton Investment Funds; f) do 50% aktywów w Schroder ISF Euro Corporate Bond – subfundusz Schroder International Selection Fund; g) do 50% aktywów w Schroder ISF US Dollar Bond – subfundusz Schroder International Selection Fund; h) do 50% aktywów w Baring High Yield Bond Fund – subfundusz Baring Global Umbrella Fund. Subfundusz utrzymuje, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Subfunduszu, część swoich aktywów w Środkach Płynnych.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca MetLife TFI
 • Grupa Funduszy Dłużne korporacyjne
 • Główny obszar geograficznyŚwiat
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 53.94 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 1%
 • Opłata za zarządzanie 1%
 • Minimalna pierwsza wpłata 500 PLN

Dystrybutorzy

 • Alior Bank
 • Bossafund
 • CDM Pekao
 • Dom Inwestycyjny Xelion
 • ING Bank Śląski
 • SFI mBank
 • Starfunds

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Fundusze dłużne uniwersalne
 • 94 %
Gotówka
 • 6 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe1,99 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niska zmienność
Współczynnik zmienności42,71 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Umiarkowany stosunek ryzyka do zysku
Information Ratio-0,0287
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Fundusze dłużne uniwersalne94 %
Gotówka6 %