Fundusz inwestycyjny

MetLife Obligacji Światowych (MetLife Parasol Światowy)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje co najmniej 60% aktywów w wymienione w statucie tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, które lokują swoje aktywa na rynku światowym, głównie w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, emitowane przez rządy, międzynarodowe instytucje finansowe, spółki i inne podmioty. Przeciętna alokacja w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zbliżona jest do 90% aktywów, natomiast pozostała część lokowana jest zwykle na oprocentowanym rachunku bieżącym. W zależności od oceny ryzyka walutowego przez zarządzających, Subfundusz może zawierać umowy na instrumentach pochodnych, przede wszystkim poprzez transakcje na walutowych kontraktach forward. Umowy te zawierane są w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego zmiany kursów walut, w związku z lokatami Subfunduszu. Zarządzający będą dążyć do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego ze zmianami kursu PLN w relacji do walut, w których denominowane są tytuły uczestnictwa funduszy źródłowych. Inwestycje Subfunduszu nie są w szczególny sposób ukierunkowane na określone przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynku. Inwestorzy mogą w każdym dniu wyceny składać zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa Subfunduszu z wyjątkiem sytuacji, gdy nabycie lub odkupienie jest zawieszone w wyniku nadzwyczajnych okoliczności. Transakcje nabycia i odkupienia są realizowane najpóźniej w terminie 7 dni. Subfundusz nie posiada poziomu referencyjnego (benchmark), do którego porównywane są osiągane wyniki inwestycyjne.  Subfundusz nie wypłaca dywidendy, a osiągnięte dochody są reinwestowane. Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 2 lat.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca MetLife TFI
 • Grupa Funduszy Dłużne uniwersalne
 • Główny obszar geograficznyŚwiat
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 51.61 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 1,00%
 • Opłata za zbycie max. 1,00%
 • Opłata za zarządzanie max. 1,00%
 • Opłata za wynik brak
 • Minimalna pierwsza wpłata 500 PLN

Dystrybutorzy

 • Alior Bank
 • BM Pekao
 • Bossafund
 • Dom Inwestycyjny Xelion
 • ING Bank Śląski
 • KupFundusz
 • SFI mBank
 • Santander
 • Starfunds
 • TFI Ipopema

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Fundusze dłużne uniwersalne
 • 94 %
Gotówka
 • 6 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe4,26 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niska zmienność
Współczynnik zmienności5 712,33 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek ryzyka do zysku
Information Ratio-0,0028
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niski stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Fundusze dłużne uniwersalne94 %
Gotówka6 %