Fundusz inwestycyjny

IPOPEMA Short Equity (IPOPEMA SFIO) (A)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje swoje środki głównie w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz zajmuje krótkie pozycje w Instrumentach Pochodnych, dla których bazę stanowi indeks WIG20. Subfundusz będzie dokonywał doboru lokat kierując się zasadą maksymalizacji wartości aktywów Subfunduszu. Subfundusz będzie zajmował pozycje krótkie w Instrumentach Pochodnych poprzez sprzedaż kontraktów terminowych w oczekiwaniu zniżki wartości instrumentu bazowego. Zajmowanie pozycji długich będzie dokonywane wyłączenie w celu zamknięcia lub ograniczenia istniejącej pozycji krótkiej netto w danym Instrumencie Pochodnym poprzez zajęcie pozycji przeciwstawnej tj. w drodze nabywania kontraktów terminowych. Dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągnięcia długu mogą stanowić od 0% do 80% wartości aktywów Subfunduszu. Subfundusz może także lokować aktywa Subfunduszu w inne instrumenty finansowe wskazane w prospekcie informacyjnym IPOPEMA SFIO. Subfundusz może nabywać dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, władze publiczne oraz inne podmioty. Zyski z lokat Subfunduszu (w tym dywidendy) są ponownie inwestowane, nie są wypłacane uczestnikom i służą podwyższeniu kapitału Subfunduszu. Wskaźnik referencyjny: Benchmarkiem Subfunduszu jest indeks WIG20Short, Subfundusz dopuszcza jednak w dużym stopniu możliwość uznaniowego wyboru zarządzającego w odniesieniu do dokonywania poszczególnych inwestycji, w związku z czym możliwa jest rozbieżność między wynikami Subfunduszu, a poziomem wskaźnika referencyjnego Umarzanie jednostek: Subfundusz umożliwia umorzenie jednostek uczestnictwa w każdym dniu wyceny, tj. w każdym dniu sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., za wyjątkiem występujących w wyjątkowych okolicznościach okresów zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa, opisanych szczegółowo w prospekcie informacyjnym IPOPEMA SFIO. Zalecenie: niniejszy Subfundusz może cechować się dużą zmiennością wartości jego aktywów, a ze względu na nieprzewidywalność występowania okresów spadkowych, nie można wskazać rekomendowanego minimalnego lub maksymalnego czasu inwestycji, a także udzielić stosownej rekomendacji w tym zakresie.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Ipopema TFI
 • Grupa Funduszy Akcje polskie
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery skarbowe52 %
Gotówka48 %