Fundusz inwestycyjny

IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych (IPOPEMA SFIO) (A)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Głównym składnikiem lokat Subfunduszu będą dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa. Subfundusz lokuje od 66% do 100% Aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, z czego co najmniej 20% wartości Aktywów Netto Subfunduszu stanowią dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa posiadające rating długoterminowy na poziomie inwestycyjnym, nadany, przez co najmniej jedną z następujących agencji ratingowych: Moody’s, Standard and Poor’s lub Fitch lub są emitowane, gwarantowane lub poręczane przez podmioty z takim ratingiem. Rating długoterminowy na poziomie inwestycyjnym wskazuje na duże prawdopodobieństwo spłaty zobowiązań przez emitenta. Do 34% Aktywów Subfunduszu mogą stanowić obligacje jednostek samorządu terytorialnego. Subfundusz może także nabywać jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne Funduszy Dłużnych oraz w depozyty w bankach krajowych, listy zastawne a także papiery wartościowe nabyte przez Fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony co do ich odkupienia – nie więcej niż 34% wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Nie więcej niż 34% aktywów Subfunduszu, Fundusz może lokować w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego denominowane w walucie innej niż polska. Fundusz lokuje nie więcej niż 10% aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego denominowane w jednej walucie innej niż waluta polska.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Ipopema TFI
 • Grupa Funduszy Dłużne skarbowe
 • Główny obszar geograficznyŚwiat
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 25.23 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 3,00%
 • Opłata za zbycie max. 3,00%
 • Opłata za zarządzanie 1,70%
 • Opłata za wynik występuje
 • Minimalna pierwsza wpłata 20 000 PLN

Dystrybutorzy

 • Starfunds

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Dłużne papiery skarbowe
 • 59 %
Gotówka
 • 21 %
Dłużne papiery korporacyjne
 • 20 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery skarbowe59 %
Gotówka21 %
Dłużne papiery korporacyjne20 %