Fundusz inwestycyjny

IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych (IPOPEMA SFIO) (A)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje swoje środki przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, które mogą stanowić od 66% do 100% aktywów Subfunduszu, z czego do 20% w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa posiadające rating długoterminowy na poziomie inwestycyjnym, nadany, przez co najmniej jedną z następujących agencji ratingowych: Moodys, Standard and Poors lub Fitch lub są emitowane, gwarantowane lub poręczane przez podmioty z takim ratingiem. Do 34% Aktywów Subfunduszu mogą stanowić obligacje jednostek samorządu terytorialnego. Fundusz na rachunek Subfunduszu nie może dokonywać lokat w instrumenty udziałowe z wyjątkiem sytuacji, gdy takie nabycie jest wynikiem konwersji długu. Subfundusz może także nabywać jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne Funduszy Dłużnych oraz w depozyty w bankach krajowych, listy zastawne a także papiery wartościowe nabyte przez Fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony co do ich odkupienia. Subfundusz dokonuje doboru lokat kierując się zasadą maksymalizacji wartości aktywów w długim horyzoncie inwestycyjnym. Podstawowym kryterium doboru lokat Subfunduszu jest ocena dochodowości dłużnych papierów wartościowych lub depozytów przy uwzględnieniu ryzyka emitenta (lub, odpowiednio, banku przyjmującego depozyt), struktury stóp procentowych i ryzyka płynności. Subfundusz może także zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne oraz nabywać inne aktywa szczegółowo wskazane w prospekcie informacyjnym IPOPEMA SFIO. Wskaźnik referencyjny: WIBID 6M + 1% rocznie. Subfundusz dopuszcza jednak w dużym stopniu możliwość uznaniowego wyboru zarządzającego w odniesieniu do dokonywania poszczególnych inwestycji, w związku z czym możliwa jest rozbieżność między wynikami Subfunduszu, a poziomem wskaźnika referencyjnego. Umarzanie jednostek: Subfundusz umożliwia umorzenie jednostek uczestnictwa w każdym dniu wyceny, tj. w każdym dniu sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., za wyjątkiem występujących w wyjątkowych okolicznościach okresów zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa, opisanych szczegółowo w prospekcie informacyjnym IPOPEMA SFIO. Zalecenie: niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 2-3 lat.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Ipopema TFI
 • Grupa Funduszy Dłużne korporacyjne
 • Główny obszar geograficznyŚwiat
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe1,28 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niska zmienność
Współczynnik zmienności37,86 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Neutralny stosunek ryzyka do zysku
Information Ratio-0,0279
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery skarbowe59 %
Gotówka21 %
Dłużne papiery korporacyjne20 %