Fundusz inwestycyjny

IPOPEMA Akcji (IPOPEMA SFIO) (A)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje swoje środki przede wszystkim w instrumenty udziałowe, w szczególności spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Udział instrumentów udziałowych w portfelu Subfunduszu będzie się wahać w granicach od 70% do 100% wartości aktywów. Subfundusz dokonuje doboru lokat kierując się zasadą maksymalizacji wartości aktywów Subfunduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym. Subfundusz IPOPEMA Akcji będzie inwestował przede wszystkim w akcje spółek, których wzrost wartości jest w ocenie zarządzającego Subfunduszem najbardziej prawdopodobny biorąc pod uwagę kryteria analizy fundamentalnej lub technicznej. Zyski z lokat Subfunduszu (w tym dywidendy) są ponownie inwestowane, nie są wypłacane uczestnikom i służą podwyższeniu kapitału Subfunduszu. Subfundusz może także zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, a także nabywać instrumenty rynku pieniężnego oraz instrumenty dłużne oraz inne aktywa szczegółowo wymienione w prospekcie informacyjnym IPOPEMA SFIO. Benchmarkiem Subfunduszu jest indeks składający się z 10% WIBID 6M + 90% WIG, Subfundusz dopuszcza jednak w dużym stopniu możliwość uznaniowego wyboru zarządzającego w odniesieniu do dokonywania poszczególnych inwestycji, w związku z czym możliwa jest rozbieżność między wynikami Subfunduszu, a poziomem wskaźnika referencyjnego. Umarzanie jednostek: Subfundusz umożliwia umorzenie jednostek uczestnictwa w każdym dniu wyceny, tj. w każdym dniu sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., za wyjątkiem występujących w wyjątkowych okolicznościach okresów zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa, opisanych szczegółowo w prospekcie informacyjnym IPOPEMA SFIO. Zalecenie: niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Ipopema TFI
 • Grupa Funduszy Akcje polskie
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Główne parametry funduszu

Akcje84 %
Gotówka16 %