Fundusz inwestycyjny

IPOPEMA Akcji (IPOPEMA SFIO) (A)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Głównym składnikiem lokat Subfunduszu będą instrumenty udziałowe. Subfundusz lokuje od 70% do 100% Aktywów Subfunduszu w instrumenty udziałowe, w tym w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe. Dodatkowo od 0% do 30% Aktywów Subfunduszu mogą stanowić Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz krótkoterminowe instrumenty dłużne. Subfundusz może także zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne oraz lokować Aktywa Subfunduszu w inne instrumenty finansowe wskazane w statucie Funduszu w części dotyczącej tego Subfunduszu. Aktywa zagraniczne mogą stanowić do 34% wartości Aktywów Subfunduszu.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Ipopema TFI
 • Grupa Funduszy Akcyjne
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 8.45 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 4%
 • Opłata za zbycie max. 3%
 • Opłata za zarządzanie 3,20%
 • Opłata za wynik występuje
 • Minimalna pierwsza wpłata 20 000 PLN

Dystrybutorzy

 • BGŻ Optima
 • Bossafund
 • F-Trust
 • SFI mBank
 • Starfunds
 • TFI Ipopema

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Akcje
 • 83 %
Gotówka
 • 17 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe14,66 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niska zmienność
Information Ratio0,0081
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka
Alfa Jensena-0,0744 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka
Wskaźnik Sharpe'a0,0407
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Akcje83 %
Gotówka17 %