Fundusz inwestycyjny

Investor Turcja (Investor Parasol SFIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa emitowane przez zagraniczny fundusz DWS Turkei oraz w akcje i papiery wartościowe emitentów z rynku tureckiego. Udział jednostek uczestnictwa wymienionego powyżej funduszu w aktywach Subfunduszu może wynosić od 70% do 100%. Udział akcji i innych papierów wartościowych w aktywach Subfunduszu może wynosić od 70% do 100%. Pozostałą część aktywów inwestuje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstw oraz w depozyty bankowe. Fundusz DWS Turkei inwestuje w akcje i inne papiery wartościowe (np. obligacje, certyfikaty z prawem do dywidendy) emitentów z rynku tureckiego. Udział akcji i innych papierów wartościowych w aktywach funduszu może wynosić od 70% do 100%. Przy wyborze jednostek uczestnictwa kierujemy się głównie polityką inwestycyjną funduszu emitującego jednostki, podziałem inwestowanych aktywów funduszu, zakładanym celem inwestycyjnym. Przy wyborze akcji spółek kierujemy się głównie oceną spodziewanej dynamiki rozwoju, pozycji rynkowej, perspektyw branży, rodzaju oferowanych produktów, polityką wypłat dywidend oraz wzrostu wyników finansowych. Zwracamy uwagę na fakt , iż brane są pod uwagę także inne kryteria, które zostały opisane w rozdziale III I pkt 12 Prospektu Informacyjnego Funduszu. Subfundusz, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu, może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Poziom referencyjny (benchmark Subfunduszu) wyznacza wzorzec składający się w 90% z MSCI Turkey (przeliczony na polską walutę) oraz w 10% z 6-miesięcznej stawki WIBID. Wzorzec ten jest stosowany od 18 września 2009 r. Subfundusz nie naśladuje zachowania w/w wzorca. Jednostki uczestnictwa Subfunduszu nie uprawniają do wypłaty dochodów (dywidendy). Zyski i dochody z inwestycji są ponownie inwestowane. Subfundusz realizuje Państwa zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zalecenie: niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Investors TFI
 • Grupa Funduszy Akcje zagraniczne
 • Główny obszar geograficznyEuropa
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 28.54 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 5%
 • Opłata za zarządzanie 3%
 • Minimalna pierwsza wpłata 50 PLN

Dystrybutorzy

 • Alior Bank
 • BM BNP Paribas
 • Bossafund
 • ING Bank Śląski
 • SFI mBank
 • Starfunds
 • TFI Investors

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Fundusze akcji
 • 62 %
Akcje
 • 27 %
Gotówka
 • 13 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe29,05 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Umiarkowana zmienność
Information Ratio0,0416
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka
Alfa Jensena-0,2654 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka
Wskaźnik Sharpe'a-0,5891
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Fundusze akcji62 %
Akcje27 %
Gotówka13 %