Fundusz inwestycyjny

Investor Top 25 Małych Spółek (Investor Parasol FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest dynamiczny wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie w papiery wartościowe o podwyższonym poziomie ryzyka. Podwyższony stopień ryzyka inwestycji oznacza, że wartość Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu może ulegać istotnym wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej. Powierzone środki pieniężne są w zasadniczej części lokowane w akcje. Nie mniej niż 70% aktywów netto Subfunduszu, z zastrzeżeniem ust. 2, będzie lokowane w akcje, głównie akcje małych i średnich spółek, z zastrzeżeniem, że: za średnie i małe spółki uważa się spółki o kapitalizacji rynkowej w dniu dokonania inwestycji niższej niż trzy miliardy euro oraz w inne instrumenty oparte o te akcje, takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Investors TFI
 • Grupa Funduszy Akcyjne
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 128.07 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Minimalna pierwsza wpłata 50 PLN

Dystrybutorzy

 • Alior Bank
 • BGŻ Optima
 • BM BGŻ BNP Paribas
 • Bossafund
 • CDM Pekao
 • ING Bank Śląski
 • SFI mBank
 • Starfunds
 • TFI Investors

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Akcje
 • 77 %
Gotówka
 • 23 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe10,70 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niska zmienność
Information Ratio0,1004
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek zysku do ryzyka
Alfa Jensena6,7976 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek zysku do ryzyka
Wskaźnik Sharpe'a-0,5323
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Akcje77 %
Gotówka23 %