Fundusz inwestycyjny

Investor Top 25 Małych Spółek (Investor Parasol FIO) kat. I

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Jednostki Uczestnictwa kategorii I są zbywane przez Fundusz osobom, które zawarły z Funduszem umowę o prowadzenie IKE, przy czym Jednostki Uczestnictwa kategorii I są zbywane wyłącznie za wpłaty dokonywane w ramach IKE, jeżeli umowa o prowadzenie IKE to przewiduje. Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania i reprezentacji Funduszu w odniesieniu do Subfunduszy oferujących Jednostki Uczestnictwa kategorii I, wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 3,15% wartości aktywów netto danego Sunfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii I w skali roku. Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii I może być pobrana opłata manipulacyjna w wysokości nie wyższej niż 5% wpłaty na Jednostki Uczestnictwa kategorii I. Opłata manipulacyjna z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa kategorii I należna jest Dystrybutorowi od Uczestnika Funduszu. Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii I nie jest pobierana żadna opłata, za wyjątkiem opłaty karnej określonej w Regulaminie IKE za zerwanie Umowy o prowadzenie IKE przed upływem 12 miesięcy od daty jej zawarcia. Opłata karna nie może być wyższa niż 5% wypłacanych środków.

Subfundusz inwestuje środki w akcje, głównie akcje małych i średnich spółek o wartości rynkowej niższej niż trzy miliardy euro oraz inne instrumenty oparte o te akcje, takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne. Udział akcji oraz instrumentów finansowych opartych o akcje w aktywach Subfunduszu może wynosić minimum 70%. Pozostała część aktywów Subfunduszu jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe. Przy wyborze akcji spółek oraz pozostałych instrumentów finansowych, kierujemy się głównie oceną spodziewanej dynamiki rozwoju, pozycji rynkowej, perspektyw branży, rodzaju oferowanych produktów, polityką wypłat dywidend oraz wzrostu wyników finansowych. Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że brane są pod uwagę także inne kryteria niż wskazane powyżej, które zostały opisane w rozdziale III G pkt 12 Prospektu Informacyjnego Subfunduszu. Przy wyborze dłużnych papierów wartościowych depozytów i instrumentów rynku pieniężnego kierujemy się głównie oceną sytuacji gospodarczej w kraju, poziomem stóp procentowych, inflacją, możliwością wzrostu ceny papierów, ryzykiem płynności emitentów. Subfundusz, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu, może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Poziom referencyjny (benchmark Subfunduszu) wyznacza wzorzec składający się w 80% z indeksu Investor Średnich i Małych Spółek i w 20% z 6-miesięcznej stawki WIBID. Wzorzec ten jest stosowany od 1 grudnia 2003 r. Subfundusz nie naśladuje zachowania w/w wzorca. Jednostki uczestnictwa Subfunduszu nie uprawniają do wypłaty dochodów (dywidendy). Zyski i dochody z inwestycji są ponownie inwestowane. Fundusz realizuje Państwa zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zalecenie: niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Investors TFI
 • Grupa Funduszy Akcje polskie
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów -
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 5%
 • Opłata za zbycie max. 5%
 • Opłata za zarządzanie max. 3,15%
 • Minimalna pierwsza wpłata 50 PLN

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Akcje
 • 77 %
Gotówka
 • 23 %

Główne parametry funduszu

Akcje77 %
Gotówka23 %