Fundusz inwestycyjny

Investor Nowych Technologii (Investor Parasol SFIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

 • Celem Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat.
 • Subfundusz inwestuje środki w akcje oraz inne instrumenty finansowe oparte o akcje (np. prawa do akcji, prawa poboru), a także jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, których polityka inwestycyjna zakłada dokonywanie lokat głównie w udziałowe papiery wartościowe lub odzwierciedlanie składu indeksów udziałowych papierów wartościowych. Główną część portfela powinny stanowić akcje oraz instrumenty bazujące na akcjach emitentów z sektora usług informatycznych i nowych technologii. Udział akcji, instrumentów finansowych opartych o akcje oraz jednostek uczestnictwa i tytułów uczestnictwa w aktywach Subfunduszu może wynosić minimum 70%.
 • Pozostała część aktywów Subfunduszu jest lokowana w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe.
 • Przy wyborze akcji spółek oraz instrumentów finansowych opartych o akcje, kierujemy się głównie oceną spodziewanej dynamiki rozwoju, pozycji rynkowej, perspektyw branży, rodzaju oferowanych produktów, polityką wypłat dywidend oraz wzrostu wyników finansowych, ustaloną wartością spółki. Przy wyborze jednostek uczestnictwa i tytułów uczestnictwa kierujemy się realizowaną polityką inwestycyjną lub odzwierciedlanym indeksem, możliwością
 • Subfundusz, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu, może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne.
 • Poziom referencyjny (benchmark Subfunduszu) wyznacza wzorzec składający się w 90% z indeksu WIG i w 10% z 6-miesięcznej stawki WIBID. Wzorzec ten jest stosowany od 7 września 2009 r. Subfundusz nie naśladuje zachowania w/w wzorca.
 • Jednostki uczestnictwa Subfunduszu nie uprawniają do wypłaty dochodów (dywidendy). Zyski i dochody z inwestycji są ponownie inwestowane.
 • Subfundusz realizuje Państwa zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
 • Zalecenie: niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Investors TFI
 • Grupa Funduszy Akcje zagraniczne
 • Główny obszar geograficznyUSA
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Główne parametry funduszu

Akcje93 %
Gotówka2 %
inne aktywa5 %