Fundusz inwestycyjny

Investor Indie i Chiny (Investor Parasol SFIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa emitowane przez zagraniczne fundusze DWS. Ich udział w aktywach Subfunduszu może wynosić do 100%. Fundusze bazowe inwestują od 70% do 100% swoich aktywów w akcje i inne papiery wartościowe spółek: 1) mających siedzibę lub spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Indiach - fundusz DWS India, 2) małych i średnich, mających siedzibę lub prowadzących główną działalność w Azji - subfundusz Deutsche Invest I Asian Small/Mid Cap, 3) mających siedzibę lub prowadzących główną działalność w Chinach - subfundusz Deutsche Invest I Chinese Equities, 4) mających siedzibę lub prowadzących główną działalność w Azji - subfundusz Deutsche Invest I Top Asia. Pozostałą część aktywów Subfundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe. Przy wyborze jednostek uczestnictwa kierujemy się głównie polityką inwestycyjną funduszu emitującego jednostki, podziałem inwestowanych aktywów Funduszu, zakładanym celem inwestycyjnym. Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że brane są pod uwagę także inne kryteria, które zostały opisane w rozdziale III J pkt 12 Prospektu Informacyjnego. Subfundusz, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym, może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Poziom referencyjny (benchmark) wyznacza wzorzec składający się w 45% z MSCI INDIA (przeliczony na polską walutę), w 45% z MSCI CHINA (przeliczony na polską walutę) i w 10% z 6-miesięcznej stawki WIBID. Wzorzec ten jest stosowany od 18 września 2009 r. Subfundusz nie naśladuje zachowania w/w wzorca. Jednostki uczestnictwa Subfunduszu nie uprawniają do wypłaty dochodów (dywidendy). Zyski i dochody z inwestycji są ponownie inwestowane. Subfundusz realizuje Państwa zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zalecenie: niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Investors TFI
 • Grupa Funduszy Akcje zagraniczne
 • Główny obszar geograficznyAzja
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 20.14 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Minimalna pierwsza wpłata 50 PLN

Dystrybutorzy

 • Alior Bank
 • BM BNP Paribas
 • Bossafund
 • ING Bank Śląski
 • SFI mBank
 • Starfunds
 • TFI Investors

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Fundusze akcji
 • 96 %
Gotówka
 • 4 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe12,27 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niska zmienność
Information Ratio0,0088
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Umiarkowany stosunek zysku do ryzyka
Alfa Jensena6,2969 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niski stosunek zysku do ryzyka
Wskaźnik Sharpe'a1,6957
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niski stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Fundusze akcji96 %
Gotówka4 %