Fundusz inwestycyjny

Investor Indie i Chiny (Investor Parasol SFIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

 • Celem Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat.
 • Subfundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa emitowane przez zagraniczne fundusze DWS. Ich udział w aktywach Subfunduszu może wynosić do 100%. Fundusze bazowe inwestują od 70% do 100% swoich aktywów w akcje i inne papiery wartościowe spółek: 1) mających siedzibę lub spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Indiach - fundusz DWS India, 2) małych i średnich, mających siedzibę lub prowadzących główną działalność w Azji - subfundusz DWS Invest Asian Small/Mid Cap, 3) mających siedzibę lub prowadzących główną działalność w Chinach - subfundusz DWS Invest Chinese Equities, 4) mających siedzibę lub prowadzących główną działalność w Azji - subfundusz DWS Invest Top Asia. Ponadto Subfundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.
 • Pozostałą część aktywów Subfundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe.
 • Przy wyborze jednostek uczestnictwa kierujemy się głównie polityką inwestycyjną funduszu emitującego jednostki, podziałem inwestowanych aktywów Funduszu, zakładanym celem inwestycyjnym. Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że brane są pod uwagę także inne kryteria, które zostały opisane w rozdziale III J pkt 12 Prospektu Informacyjnego.
 • Ze względu na wysoki koszt zabezpieczania ryzyka walutowego Subfundusz ...nie stosuje mechanizmów zabezpieczenia (hedging) zmian kursu waluty ...polskiej w stosunku do walut obcych. Wartość Aktywów Netto na Jednostkę ...Uczestnictwa Subfunduszu może nie odzwierciedlać zachowania indeksów ...akcji krajów, w których pośrednio lub bezpośrednio lokowane są aktywa ...Subfunduszu.
 • Poziom referencyjny (benchmark) wyznacza wzorzec składający się w 45% z MSCI INDIA (przeliczony na polską walutę), w 45% z MSCI CHINA (przeliczony na polską walutę) i w 10% z 6-miesięcznej stawki WIBID. Wzorzec ten jest stosowany od 18 września 2009 r. Subfundusz nie naśladuje zachowania w/w wzorca.
 • Jednostki uczestnictwa Subfunduszu nie uprawniają do wypłaty dochodów (dywidendy). Zyski i dochody z inwestycji są ponownie inwestowane.
 • Subfundusz realizuje Państwa zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
 • Zalecenie: niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Investors TFI
 • Grupa Funduszy Akcje zagraniczne
 • Główny obszar geograficznyAzja
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Główne parametry funduszu

Fundusze akcji88 %
Gotówka5 %
inne aktywa7 %