Fundusz inwestycyjny

Investor BRIC (Investor Parasol SFIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa emitowane przez zagraniczne fundusze i subfundusze. Ich udział w aktywach Subfunduszu może wynosić do 100%. Fundusze i subfundusze bazowe inwestują od 70 do 100% swoich aktywów w akcje i inne papiery wartościowe spółek z rynków: 1) krajów rozwijających się, głównie w Brazylii, Rosji, Indiach i Chinach – Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equities, 2) brazylijskiego – Deutsche Invest I Brazilian Equities, 3) indyjskiego – DWS India, 4) rosyjskiego – DWS Russia, 5) chińskiego – Deutsche Invest I Chinese Equities, 6) krajów wschodzących, tj. uznanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, Międzynarodową Korporację Finansową lub jeden z globalnych banków inwestycyjnych za nierozwinięte przemysłowo kraje - Deutsche Invest I Emerging Markets Top Dividend, 7) Ameryki Łacińskiej – Deutsche Invest I Latin American Equities. Pozostałą część aktywów inwestuje w jednostki uczestnictwa innych funduszy, dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe. Przy wyborze jednostki uczestnictwa kierujemy się głównie polityką inwestycyjną funduszu emitującego jednostki, podziałem inwestowanych aktywów Funduszu, zakładanym celem inwestycyjnym. Zwracamy Państwa uwagę na fakt, iż brane są pod uwagę także inne kryteria niż wskazane powyżej, które zostały opisane w rozdziale III A pkt 12 Prospektu Informacyjnego Funduszu. Subfundusz, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu, może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Poziom referencyjny (benchmark) wyznacza wzorzec składający się w 90% z indeksu MSCI EM BRIC (przeliczony na polską walutę) i w 10% z 6-miesięcznej stawki WIBID. Wzorzec ten jest stosowany od 18 września 2009 r. Subfundusz nie naśladuje zachowania w/w wzorca. Jednostki uczestnictwa Subfunduszu nie uprawniają do wypłaty dochodów (dywidendy). Zyski i dochody z inwestycji są ponownie inwestowane. Subfundusz realizuje Państwa zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zalecenie: niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Investors TFI
 • Grupa Funduszy Akcje zagraniczne
 • Główny obszar geograficznyŚwiat
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 8.16 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 5,00%
 • Opłata za zbycie max. 5,00%
 • Opłata za zarządzanie max. 2,25%
 • Opłata za wynik brak
 • Minimalna pierwsza wpłata 50 PLN

Dystrybutorzy

 • BM BNP Paribas
 • BM PKO BP
 • Bossafund
 • F-Trust
 • SFI mBank
 • Santander
 • TFI Investors

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Fundusze akcji
 • 97 %
Gotówka
 • 3 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe21,96 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niska zmienność
Information Ratio-0,0319
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Umiarkowany stosunek zysku do ryzyka
Alfa Jensena-5,8471 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niski stosunek zysku do ryzyka
Wskaźnik Sharpe'a-0,4127
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Umiarkowany stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Fundusze akcji97 %
Gotówka3 %