Fundusz inwestycyjny

Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor Parasol SFIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Subfundusz może dokonywać lokat w akcje oraz inne instrumenty finansowe oparte o akcje (np. prawa do akcji, prawa poboru), jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz instrumenty pochodne. Udział w/w lokat w portfelu Subfunduszu może wynosić od 0% do 20%. Przy doborze dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego kierujemy się głównie oceną sytuacji gospodarczej w kraju, wiarygodnością emitentów, poziomem stóp procentowych, inflacją, możliwością wzrostu ceny papierów, ryzykiem płynności emitentów. Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że brane są pod uwagę także inne kryteria niż wskazane powyżej, które zostały opisane w rozdziale III P pkt 12 Prospektu Informacyjnego Subfunduszu. Subfundusz, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu, może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Poziom referencyjny (benchmark Subfunduszu) wyznacza wzorzec składający się w 100% z 6-miesięcznej stawki WIBID. Wzorzec ten jest stosowany od dnia 1 czerwca 2018 r. Subfundusz nie naśladuje zachowania w/w wzorca. Jednostki uczestnictwa Subfunduszu nie uprawniają do wypłaty dochodów (dywidendy). Zyski z inwestycji są ponownie inwestowane. Subfundusz realizuje Państwa zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa każdego dnia, w którym odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zalecenie: niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 12 miesięcy

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Investors TFI
 • Grupa Funduszy Mieszane pozostałe
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe0,49 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niska zmienność
Information Ratio-0,1603
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Umiarkowany stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery korporacyjne53 %
Dłużne papiery skarbowe38 %
Gotówka5 %
Depozyt3 %
inne aktywa1 %