Fundusz inwestycyjny

Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor Parasol SFIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje Aktywa Subfunduszu głównie w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Nie mniej niż 80% Aktywów Netto Subfunduszu jest lokowane w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, takich jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i instrumenty pochodne będzie zawierał się w przedziale od 0% do 20% wartości aktywów netto Subfunduszu.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Investors TFI
 • Grupa Funduszy Dłużne korporacyjne
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 213.85 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 5,00%
 • Opłata za zarządzanie 1,50%
 • Opłata za wynik występuje
 • Minimalna pierwsza wpłata 50 PLN

Dystrybutorzy

 • BGŻ Optima
 • BM BGŻ BNP Paribas
 • Bossafund
 • CDM Pekao
 • ING Bank Śląski
 • SFI mBank
 • Starfunds
 • TFI Investors

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Dłużne papiery korporacyjne
 • 53 %
Dłużne papiery skarbowe
 • 38 %
Gotówka
 • 5 %
Depozyt
 • 3 %
inne aktywa
 • 1 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe0,41 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niska zmienność
Współczynnik zmienności20,88 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Neutralny stosunek ryzyka do zysku
Information Ratio-0,1733
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niski stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery korporacyjne53 %
Dłużne papiery skarbowe38 %
Gotówka5 %
Depozyt3 %
inne aktywa1 %