Fundusz inwestycyjny

Investor Ameryka Łacińska (Investor Parasol SFIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa emitowane przez subfundusz Deutsche Invest I Latin American Equities zagranicznego funduszu Deutsche Invest I, inwestującego aktywa w akcje i inne papiery wartościowe spółek mających siedzibę lub prowadzących działalność w krajach Ameryki Łacińskiej (np. Argentynie, Brazylii, Chile, Kolumbii, Meksyku, Wenezueli). Udział jednostek uczestnictwa wymienionego subfunduszu w aktywach Subfunduszu może wynosić do 100%. Pozostałą część aktywów inwestuje w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe. Subfundusz Deutsche Invest I Latin American Equities inwestuje w akcje i inne papiery wartościowe (np. obligacje, certyfikaty z prawem do dywidendy) spółek zarejestrowanych lub prowadzących swą podstawową działalność biznesową w krajach Ameryki Łacińskiej (np. Argentynie, Brazylii, Chile, Kolumbii, Meksyku, Wenezueli). Udział akcji i innych papierów wartościowych w aktywach subfunduszu może wynosić od 70% do 100%. Przy wyborze jednostki uczestnictwa kierujemy się głównie polityką inwestycyjną funduszu emitującego jednostki, podziałem inwestowanych aktywów Funduszu, zakładanym celem inwestycyjnym. Zwracamy Państwa uwagę na fakt , że brane są pod uwagę także inne kryteria niż wskazane powyżej, które zostały opisane w rozdziale III L pkt 12 Prospektu Informacyjnego Funduszu. Subfundusz, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu, może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Poziom referencyjny (benchmark) wyznacza wzorzec składający się w 90% z MSCI EM Latinamerika (przeliczony na polską walutę) oraz w 10% z 6-miesięcznej stawki WIBID. Wzorzec ten jest stosowany od 18 września 2009 r. Subfundusz nie naśladuje zachowania w/w wzorca. Jednostki uczestnictwa Subfunduszu nie uprawniają do wypłaty dochodów (dywidendy). Zyski i dochody z inwestycji są ponownie inwestowane. Subfundusz realizuje Państwa zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zalecenie: niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Investors TFI
 • Grupa Funduszy Akcje zagraniczne
 • Główny obszar geograficznyRynki Wschodzące
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 18.90 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 5,00%
 • Opłata za zbycie max. 5,00%
 • Opłata za zarządzanie max. 2,25%
 • Opłata za wynik brak
 • Minimalna pierwsza wpłata 50 PLN

Dystrybutorzy

 • BM BNP Paribas
 • BM PKO BP
 • Bossafund
 • F-Trust
 • SFI mBank
 • Santander
 • TFI Investors

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Fundusze akcji
 • 85 %
Gotówka
 • 15 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe41,52 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoka zmienność
Information Ratio0,0489
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka
Alfa Jensena1,6124 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Umiarkowany stosunek zysku do ryzyka
Wskaźnik Sharpe'a-0,5256
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niski stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Fundusze akcji85 %
Gotówka15 %