Fundusz inwestycyjny

Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor Parasol SFIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje środki w akcje oraz inne instrumenty finansowe oparte o akcje (np. prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe) emitentów będących spółkami wzrostowymi głównie na rynkach amerykańskim i europejskim. Dopuszcza się okazjonalne inwestycje w spółki z innych rynków np. azjatyckich. Za spółki wzrostowe uważa się spółki działające w sektorach/branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu, lub spółki mające potencjał silniejszego wzrostu przychodów oraz zysków w porównaniu do średniej z własnej branży oraz do szerokiego rynku, lub spółki generujące ponadprzeciętne zwroty na zainwestowanym kapitale oraz przepływy pieniężne pozwalające na finansowanie ekspansji/rozwoju. Udział akcji oraz instrumentów finansowych opartych o akcje w aktywach Subfunduszu może wynosić minimum 70%. Pozostałe aktywa Subfundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe. Przy doborze akcji spółek oraz instrumentów finansowych opartych o akcje, Subfundusz kieruje się oceną spodziewanej dynamiki rozwoju, pozycji rynkowej, perspektyw branży, rodzaju oferowanych produktów, polityką wypłat dywidend, wzrostu wyników finansowych oraz płynnością dokonywanych lokat. Przy doborze dłużnych papierów wartościowych Subfundusz kieruje się głównie oceną sytuacji gospodarczej w kraju, poziomem stóp procentowych, poziomem inflacji, możliwością wzrostu ceny papierów oraz ryzykiem płynności emitentów. Szczegółowy opis kryteriów doboru lokat Subfunduszu znajduje się w rozdziale III O pkt 12 Prospektu Informacyjnego Funduszu. Subfundusz, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu, może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Poziom referencyjny (benchmark Subfunduszu) wyznacza wzorzec składający się z 90% z indeksu WIG i w 10% z 6 miesięcznej stawki WIBID. Wzorzec ten jest stosowany od początku działalności Subfunduszu, tj. od 13 marca 2015 r. Subfundusz nie naśladuje zachowania w/w wzorca. Jednostki uczestnictwa Subfunduszu nie uprawniają do wypłaty dochodów (dywidendy). Zyski z inwestycji są ponownie inwestowane. Subfundusz realizuje Państwa zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa każdego dnia, w którym odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z zastrzeżeniem zawieszenia umorzeń w wyniku nadzwyczajnych okoliczności. Zalecenie: niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Investors TFI
 • Grupa Funduszy Akcje zagraniczne
 • Główny obszar geograficznyŚwiat
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 17.09 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 5%
 • Opłata za zarządzanie 3%
 • Opłata za wynik występuje
 • Minimalna pierwsza wpłata 50 PLN

Dystrybutorzy

 • BM BNP Paribas
 • Bossafund
 • ING Bank Śląski
 • Starfunds
 • TFI Investors

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Akcje
 • 96 %
Gotówka
 • 4 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe14,85 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niska zmienność
Information Ratio0,1286
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek zysku do ryzyka
Alfa Jensena24,5955 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Umiarkowany stosunek zysku do ryzyka
Wskaźnik Sharpe'a1,5908
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Akcje96 %
Gotówka4 %