Fundusz inwestycyjny

Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor Parasol SFIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

 • Celem Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat. 
 • Subfundusz inwestuje środki w akcje oraz inne instrumenty finansowe oparte o akcje (np. prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe) emitentów będących spółkami wzrostowymi głównie na rynkach amerykańskim i europejskim. Dopuszcza się okazjonalne inwestycje w spółki z innych rynków np. azjatyckich. Za spółki wzrostowe uważa się spółki działające w sektorach/branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu, lub spółki mające potencjał silniejszego wzrostu przychodów oraz zysków w porównaniu do średniej z własnej branży oraz do szerokiego rynku, lub spółki generujące ponadprzeciętne zwroty na zainwestowanym kapitale oraz przepływy pieniężne pozwalające na inansowanie ekspansji/rozwoju. Udział akcji oraz instrumentów finansowych opartych o akcje w aktywach Subfunduszu może wynosić minimum 70%. 
 • Pozostałe aktywa Subfundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe. 
 • Przy doborze akcji spółek oraz instrumentów finansowych opartych o akcje, Subfundusz kieruje się oceną spodziewanej dynamiki rozwoju, pozycji rynkowej, perspektyw branży, rodzaju oferowanych produktów, polityką wypłat dywidend, wzrostu wyników finansowych oraz płynnością dokonywanych lokat. Przy doborze dłużnych papierów wartościowych Subfundusz kieruje się głównie oceną sytuacji gospodarczej w kraju, poziomem stóp procentowych, poziomem inflacji, możliwością wzrostu ceny papierów oraz ryzykiem płynności emitentów. Szczegółowy opis kryteriów doboru lokat Subfunduszu znajduje się w rozdziale III O pkt 12 Prospektu Informacyjnego Funduszu. 
 • Subfundusz, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu, może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. 
 • Poziom referencyjny (benchmark Subfunduszu) wyznacza wzorzec składający się z 90% z indeksu WIG i w 10% z 6 miesięcznej stawki WIBID. Wzorzec ten jest stosowany od początku działalności Subfunduszu, tj. od 13 marca 2015 r. Subfundusz nie naśladuje zachowania w/w wzorca. 
 • Jednostki uczestnictwa Subfunduszu nie uprawniają do wypłaty dochodów (dywidendy). Zyski z inwestycji są ponownie inwestowane. 
 • Subfundusz realizuje Państwa zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa każdego dnia, w którym odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z zastrzeżeniem zawieszenia umorzeń w wyniku nadzwyczajnych okoliczności. 
 • Zalecenie: niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Investors TFI
 • Grupa Funduszy Akcje zagraniczne
 • Główny obszar geograficznyŚwiat
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Główne parametry funduszu

Akcje96 %
Gotówka4 %