Fundusz inwestycyjny

Generali Złota (Generali Fundusze SFIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Głównym aktywem inwestycyjnym subfunduszu są instrumenty dające bezpośrednią lub pośrednią ekspozycję na złoto. Wyniki subfunduszu zależą od ceny złota lub innych instrumentów finansowych emitowanych przez podmioty, których przedmiotem działalności jest poszukiwanie, wydobycie, przetwarzanie lub handel złotem. Ryzyko kursowe jest zabezpieczane, co znaczy, że stopa zwrotu z funduszu odzwierciedla stopę zwrotu z inwestycji w kruszec w dolarze amerykańskim.
Subfundusz w głównej mierze buduje ekspozycję na złoto za pośrednictwem takich instrumentów jak: ETC (Exchange-Traded Commodity) oraz ETF (Exchange-Traded Fund). Dodatkowo może inwestować w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru i kwity depozytowe. Część aktywów mogą stanowić inne kategorie lokat wymienione w statucie, w szczególności dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Generali Investments TFI
 • Grupa Funduszy Surowce
 • Główny obszar geograficznyŚwiat
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 17.04 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 5%
 • Opłata za zbycie max. 5%
 • Opłata za zarządzanie 3%
 • Minimalna pierwsza wpłata 100 PLN

Dystrybutorzy

 • BM BNP Paribas
 • Bossafund
 • Dom Inwestycyjny Xelion
 • F-Trust
 • ING Bank Śląski
 • SFI mBank
 • Starfunds
 • TFI Generali Investments

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Fundusze akcji
 • 96 %
Gotówka
 • 4 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe12,88 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niska zmienność
Information Ratio0,0222
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka
Alfa Jensena-28,7124 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niski stosunek zysku do ryzyka
Wskaźnik Sharpe'a-2,4172
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Fundusze akcji96 %
Gotówka4 %