Fundusz inwestycyjny

Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Subfundusz nie jest funduszem rynku pieniężnego w rozumieniu Rozporządzenia FRP. Fundusz, lokując aktywa subfunduszu, stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Środki pieniężne uczestników będą lokowane głównie w instrumenty rynku pieniężnego oraz krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa i Skarb Państwa, przy czym instrumenty kwalifikowalne jako lokaty funduszy rynku pieniężnego nie będą stanowić istotnego udziału. Udział pozostałych kategorii lokat musi być niższy niż 30% aktywów subfunduszu. Posiadacze jednostek uczestnictwa mogą – z zastrzeżeniem zawieszenia umorzeń w wyniku nadzwyczajnych okoliczności – w każdym dniu wyceny złożyć żądanie odkupienia jednostek uczestnictwa. Poziom referencyjny (benchmark): – od początku działalności wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszu jest 1M WIBID pomniejszony o stawkę rezerwy obowiązkowej. Zyski z inwestycji subfunduszu, takie jak dywidendy, są ponownie inwestowane. Zalecenie: niniejszy subfundusz może nie być odpowiedni dla Inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 1 roku. Subfundusz może także w swoich działaniach inwestycyjnych stosować instrumenty pochodne zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Generali Investments TFI
 • Grupa Funduszy Dłużne korporacyjne
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe2,22 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niska zmienność
Współczynnik zmienności341,17 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek ryzyka do zysku
Information Ratio-0,0204
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery korporacyjne97 %
Dłużne papiery skarbowe2 %
Gotówka1 %