Fundusz inwestycyjny

Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Fundusz, lokując aktywa subfunduszu, stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Subfundusz inwestuje aktywa przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Przedmiotem lokat subfunduszu mogą być również akcje, waluty obce oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Subfundusz inwestuje zarówno w lokaty denominowane w walucie polskiej, jak i w lokaty denominowane w walutach obcych zarówno na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych. W przypadku dłużnych papierów wartościowych subfundusz inwestuje aktywa głównie w obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa i Skarb Państwa. Posiadacze jednostek uczestnictwa mogą – z zastrzeżeniem zawieszenia umorzeń w wyniku nadzwyczajnych okoliczności – w każdym dniu wyceny złożyć żądanie odkupienia jednostek uczestnictwa. Poziom referencyjny (benchmark subfunduszu): – subfundusz nie posiada poziomu referencyjnego. Zyski z inwestycji subfunduszu, takie jak dywidendy, są ponownie inwestowane. Zalecenie: niniejszy subfundusz może nie być odpowiedni dla Inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 2 lat. Subfundusz może także w swoich działaniach inwestycyjnych stosować instrumenty pochodne zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Generali Investments TFI
 • Grupa Funduszy Dłużne skarbowe
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 168.60 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 5%
 • Opłata za zbycie max. 5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Opłata za wynik występuje
 • Minimalna pierwsza wpłata 40 000 EUR

Dystrybutorzy

 • Alior Bank
 • BM BNP Paribas
 • Bossafund
 • Dom Inwestycyjny Xelion
 • F-Trust
 • ING Bank Śląski
 • SFI mBank
 • Starfunds
 • TFI Generali Investments

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Dłużne papiery skarbowe
 • 87 %
Dłużne papiery korporacyjne
 • 11 %
Gotówka
 • 1 %
inne aktywa
 • 1 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe2,64 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo wysoka zmienność
Współczynnik zmienności34,69 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Neutralny stosunek ryzyka do zysku
Information Ratio0,1092
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery skarbowe87 %
Dłużne papiery korporacyjne11 %
Gotówka1 %
inne aktywa1 %