Fundusz inwestycyjny

Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego, takie jak bony skarbowe, krótkoterminowe lokaty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu nieprzekraczającym roku lub których wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż rok, charakteryzujące się wysokim bezpieczeństwem oraz niskimi wahaniami wartości, przy czym instrumenty kwalifikowalne jako lokaty funduszy rynku pieniężnego nie będą stanowić istotnego udziału. Udział pozostałych kategorii lokat musi być niższy niż 30% wartości aktywów subfunduszu. Lokaty są dokonywane przede wszystkim na podstawie bieżącej oceny i prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papierów wartościowych oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych. Posiadacze jednostek uczestnictwa mogą – z zastrzeżeniem zawieszenia umorzeń w wyniku nadzwyczajnych okoliczności – w każdym dniu wyceny złożyć żądanie odkupienia jednostek uczestnictwa. • Poziom referencyjny (stopa odniesienia): – od początku działalności do 9 marca 2001 r. wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszu był wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych podawany przez GUS; – od 9 marca 2001 r. do 1 stycznia 2007 r. stopą odniesienia było średnie ważone oprocentowanie 3-miesięcznych depozytów złotowych oferowanych przez banki komercyjne gospodarstwom domowym (źródło: NBP); – od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2016 r.: wskaźnik NBP – średnie oprocentowanie 1–3-miesięcznych depozytów złotowych dla sektora gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych; – od 1 stycznia 2017 r.: stawka WIBID dla depozytów 3-miesięcznych. Zyski z inwestycji subfunduszu takie jak dywidendy są ponownie inwestowane. Zalecenie: niniejszy subfundusz może nie być odpowiedni dla Inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 6 miesięcy. Subfundusz może także w swoich działaniach inwestycyjnych stosować instrumenty pochodne zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak i w celu zapew

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Generali Investments TFI
 • Grupa Funduszy Dłużne uniwersalne
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery skarbowe56 %
Dłużne papiery korporacyjne33 %
Gotówka11 %