Fundusz inwestycyjny

Generali Globalnych Akcji Wzrostu (Generali Fundusze FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Generali Globalnych Akcji Wzrostu inwestuje przede wszystkim w akcje spółek o wysokim potencjale wzrostu, notowanych na rynkach Stanów Zjednoczonych i rozwiniętych krajów Europy. Do portfela funduszu dobierane są akcje przedsiębiorstw działających głównie w szybko rozwijających się gałęziach gospodarki i posiadających unikatowe rozwiązania w zakresie wytwarzanych produktów lub oferowanych usług. Oprócz akcji subfundusz może dodatkowo inwestować w warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe. Udział akcji i innych papierów wartościowych o charakterze udziałowym w aktywach funduszu nie będzie niższy niż 60%. Pozostałą część aktywów mogą stanowić inne kategorie lokat wymienione w statucie, w szczególności dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.
Subfundusz cechuje się elastyczną strategią inwestycyjną. Lokaty subfunduszu w akcjach i innych papierach wartościowych są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej. W szczególności w przypadku papierów o charakterze udziałowym podstawowym kryterium jest określenie przewagi rynkowej lub technologicznej oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Generali Investments TFI
 • Grupa Funduszy Akcje zagraniczne
 • Główny obszar geograficznyŚwiat
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 60.02 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 5,00%
 • Opłata za zbycie max. 5,00%
 • Opłata za zarządzanie max. 3,00%
 • Opłata za wynik brak
 • Minimalna pierwsza wpłata 100 PLN

Dystrybutorzy

 • Alior Bank
 • BGŻOptima
 • BM BNP Paribas
 • BM Pekao
 • Bank Citi Handlowy
 • Bossafund
 • Dom Inwestycyjny Xelion
 • F-Trust
 • ING Bank Śląski
 • Ipopema Securities
 • KupFundusz
 • Q Value
 • SFI mBank
 • Santander
 • Starfunds
 • TFI Generali Investments
 • Trójmiejska Kancelaria Finansowa
 • iWealth Management

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Akcje
 • 95 %
Gotówka
 • 4 %
inne aktywa
 • 1 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe26,70 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niska zmienność
Information Ratio0,0341
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Umiarkowany stosunek zysku do ryzyka
Alfa Jensena22,4964 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Umiarkowany stosunek zysku do ryzyka
Wskaźnik Sharpe'a0,8443
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Akcje95 %
Gotówka4 %
inne aktywa1 %