Fundusz inwestycyjny

Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO )

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Generali Dolar inwestuje środki przede wszystkim w instrumenty rynku pieniężnego, publiczne i korporacyjne dłużne papiery wartościowe i listy zastawne oraz certyfikaty depozytowe w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych. Subfundusz inwestuje aktywa w instrumenty rynku pieniężnego, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni, przy czym instrumenty kwalifikowalne jako lokaty funduszy rynku pieniężnego nie będą stanowić istotnego udziału. Udział pozostałych kategorii lokat musi być niższy niż 30% wartości aktywów subfunduszu. Minimum 50% aktywów subfundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe denominowane w USD. • Posiadacze jednostek uczestnictwa mogą – z zastrzeżeniem zawieszenia umorzeń w wyniku nadzwyczajnych okoliczności – w każdym dniu wyceny złożyć żądanie odkupienia jednostek uczestnictwa. • Poziom referencyjny (stopa odniesienia): – od początku działalności do dnia 15 sierpnia 2011 r. włącznie wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszu był Merill Lynch US Treasuries 3–5 lat w zł; – od dnia 16 sierpnia 2011 r. do 29 maja 2014 r. wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszu był LIBOR USD 1M; – od dnia 30 maja 2014 r. włącznie wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszu jest LIBOR USD 1M ustalony 2 dni robocze przed ostatnim dniem roboczym poprzedniego miesiąca. Zyski z inwestycji subfunduszu takie jak dywidendy są ponownie inwestowane. Zalecenie: niniejszy subfundusz może nie być odpowiedni dla Inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 3 miesięcy. Subfundusz może także w swoich działaniach inwestycyjnych stosować instrumenty pochodne zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Generali Investments TFI
 • Grupa Funduszy Dłużne uniwersalne
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 60.73 mln USD
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 5%
 • Opłata za zbycie max. 5%
 • Opłata za zarządzanie 2%
 • Minimalna pierwsza wpłata 1 000 USD

Dystrybutorzy

 • Alior Bank
 • CDM Pekao
 • Dom Inwestycyjny Xelion
 • F-Trust
 • ING Bank Śląski
 • SFI mBank
 • Starfunds
 • TFI Union Investment

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Dłużne papiery skarbowe
 • 54 %
Dłużne papiery korporacyjne
 • 43 %
Gotówka
 • 2 %
inne aktywa
 • 1 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe0,51 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niska zmienność
Information Ratio0,0367
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery skarbowe54 %
Dłużne papiery korporacyjne43 %
Gotówka2 %
inne aktywa1 %