Fundusz inwestycyjny

Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje minimum 70% aktywów w akcje małych i średnich spółek. Za „małe i średnie spółki” uważa się spółki, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, z wyjątkiem tych, których kapitalizacja rynkowa (tj. iloczyn ceny rynkowej akcji spółki oraz liczby wyemitowanych przez tę spółkę akcji) przekracza równowartość 5 mld euro w złotych. Do 30% aktywów inwestowanych jest w dłużne papiery wartościowe krótkoterminowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Aktywa subfunduszu mogą być lokowane w inne instrumenty finansowe w sposób dozwolony przepisami prawa i postanowieniami statutu subfunduszu. Lokaty subfunduszu w akcje i inne papiery wartościowe są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej. Podstawowymi kryteriami analiz są rynkowe i technologiczne przewagi firm, jakość zarządzania przedsiębiorstwem, udział akcji w indeksach giełdowych oraz płynność akcji. Posiadacze jednostek uczestnictwa mogą – z zastrzeżeniem zawieszenia umorzeń w wyniku nadzwyczajnych okoliczności – w każdym dniu wyceny złożyć żądanie odkupienia jednostek uczestnictwa. Poziom referencyjny (stopa odniesienia): – od początku działalności do 1 września 2008 r. wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszu był: 90% mWIG40, 10% wskaźnik NBP dla 1–3-miesięcznych depozytów dla osób fizycznych, – od 1 września 2008 r. do 24 marca 2014 r. wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszu był: 90% sWIG80 + 10% wskaźnik NBP dla 1–3-miesięcznych depozytów dla osób fizycznych, – od 24 marca 2014 r. do 29 maja 2014 r. wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszu był: 90% WIG50 + 10% WIBID 1M, – od 30 maja 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszu był: 90% WIG50 + 10% WIBID 1M ustalony 2 dni robocze przed ostatnim dniem roboczym poprzedniego miesiąca, – od 1 stycznia 2015 r. wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszu jest: 45% mWIG40 + 45% sWIG80 + 10% WIBID 1M ustalony 2 dni robocze przed ostatnim dniem roboczym poprzedniego miesiąca. Zyski z inwestycji subfunduszu takie jak dywidendy są ponownie inwestowane. Zalecenie: niniejszy subfundusz może nie być odpowiedni dla Inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat. Subfundusz może także w swoich działaniach inwestycyjnych stosować instrumenty pochodne zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Generali Investments TFI
 • Grupa Funduszy Akcje polskie
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Główne parametry funduszu

Akcje92 %
Gotówka8 %