Fundusz inwestycyjny

GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA Parasol FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Cel inwestycyjny realizowany jest poprzez aktywne lokowanie aktywów w akcje. Subfundusz może także w ograniczonym zakresie lokować aktywa w inne papiery wartościowe określone w ustawie, dłużne instrumenty finansowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski i inne podmioty o wysokiej wiarygodności kredytowej oraz inne instrumenty finansowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz lokuje do 100% wartości aktywów Subfunduszu w akcje, przy czym udział akcji nie będzie niższy niż 70% wartości aktywów netto Subfunduszu. Przy doborze akcji Subfundusz będzie się kierował zasadą ograniczania ryzyka inwestycyjnego (dywersyfikacji), a także dążeniem do lokowania aktywów Subfunduszu głównie w akcje małych i średnich spółek, tj. spółek wchodzących w skład indeksów mWIG40 i sWIG80, charakteryzujących się dobrą sytuacją fundamentalną lub silnym niedowartościowaniem, przy czym udział małych i średnich spółek nie będzie niższy niż 60% wartości aktywów netto Subfunduszu. Uczestnicy mogą - z zastrzeżeniem zawieszenia odkupywania w wyniku nadzwyczajnych okoliczności - w każdym dniu wyceny złożyć zlecenie odkupienia jednostek uczestnictwa. Poziom odniesienia - wzorcem (benchmarkiem) stanowiącym odniesienie dla oceny realizacji celu inwestycyjnego, a w szczególności Zwykle niższe zyski Zwykle wyższe zyski uzyskanej stopy zwrotu z inwestycji jest od dnia 28.05.2015 r. ważona średnia procentowych zmian indeksu mWIG40 (waga 0,6), indeksu sWIG80 (waga 0,3) oraz indeksu WIBID ON (waga 0,1) pomniejszona o przypadające na dany okres koszty stałe Subfunduszu (w tym opłata za zarządzanie Subfunduszem). Ww. wzorcem (benchmarkiem) była: do dnia 27.05.2015 r. ważona średnia procentowych zmian indeksu mWIG40 (waga 0,6), benchmarku MiS80 (waga 0,3) oraz indeksu WIBID ON (waga 0,1) pomniejszona o przypadające na dany okres koszty stałe Subfunduszu (w tym opłata za zarządzanie Subfunduszem), do dnia 23.03.2014 r. ważona średnia procentowych zmian indeksu mWIG40 (waga 0,6), indeksu sWIG80 (waga 0,3) oraz indeksu WIBID ON (waga 0,1) pomniejszona o przypadające na dany okres koszty stałe Subfunduszu (w tym opłata za zarządzanie Subfunduszem). Zyski z inwestycji Subfunduszu np. dywidendy są ponownie inwestowane Subfundusz może stosować instrumenty pochodne w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub sprawnego zarządzania portfelem. Zalecenie: niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat od dnia nabycia jednostek uczestnictwa.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca PKO TFI
 • Grupa Funduszy Akcje polskie
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Główne parametry funduszu

Gotówka51 %
Akcje49 %