Fundusz inwestycyjny

Franklin U.S. Opportunities Fund - N (acc) PLN-H1 hedged

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Fundusz lokuje aktywa głównie w instrumenty udziałowe emitentów amerykańskich wykazujących się przyspieszonym wzrostem, zwiększoną zyskownością lub ponadprzeciętnym wzrostem czy też potencjałem wzrostu w porównaniu z całą gospodarką. Kapitałowe papiery wartościowe zwykle upoważniają posiadacza do udziału w wynikach operacyjnych spółki. Obejmują akcje zwykłe, zamienne papiery wartościowe i warranty na papiery wartościowe. Fundusz angażuje się głównie w spółki o niskiej, średniej i dużej kapitalizacji z dużym potencjałem wzrostu w szeregu rozmaitych branż. Przy wyborze inwestycji kapitałowych Zarządzający inwestycjami stosuje analizę fundamentalną, koncentrując się na indywidualnym doborze spółek, które w jego przekonaniu dają rękojmię trwałego rozwoju i spełniają kryteria odpowiedniego wzrostu, jakości i wyceny. Zarządzający inwestycjami koncentruje się na branżach o nadzwyczajnym potencjale wzrostu i nowatorskich, szybko rozwijających się spółkach w obrębie tych branż. Ponadto Zarządzający inwestycjami bierze również pod uwagę wysoką jakość zarządzania i solidne wyniki finansowe. Choć Zarządzający inwestycjami poszukuje możliwości inwestycyjnych w ramach dużej liczby sektorów, Fundusz może mieć niekiedy znaczne pozycje w określonych branżach, takich jak sektor technologii (w tym technologie elektroniczne, usługi technologiczne, biotechnologia czy technologie opieki zdrowotnej).

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Franklin Templeton Investment Funds
 • Grupa Funduszy Akcyjne
 • Główny obszar geograficznyUSA
 • Rodzaj funduszuZagraniczny
 • Wielkość aktywów -
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 3%
 • Opłata za zarządzanie 1%
 • Minimalna pierwsza wpłata 7 500 PLN

Dystrybutorzy

 • F-Trust

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Akcje
 • 98 %
inne aktywa
 • 2 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe20,61 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niska zmienność
Information Ratio0,0028
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka
Alfa Jensena-0,3965 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka
Wskaźnik Sharpe'a0,2875
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Akcje98 %
inne aktywa2 %