Fundusz inwestycyjny

Franklin Natural Resources Fund - N (acc) PLN-H1 hedged

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Franklin Natural Resources Fund („Fundusz”) dąży do zwiększenia wartości inwestycji oraz do uzyskiwania bieżącego dochodu w średnim i długim terminie. 

Fundusz realizuje aktywnie zarządzaną strategię inwestycyjną i inwestuje przede wszystkim w: 

 • kapitałowe papiery wartościowe emitowane przez spółki zaangażowane w działalność w obszarze surowców naturalnych i w powiązanych z nimi sektorach; takie spółki mogą być dowolnej wielkości i mogą mieć siedzibę w dowolnym kraju, w tym na rynkach wschodzących

Fundusz może inwestować w mniejszym zakresie w:  

 • innego rodzaju kapitałowe lub dłużne papiery wartościowe emitowane dowolnej wielkości spółki z różnych krajów

Sektor surowców naturalnych może obejmować takie dziedziny działalności jak zintegrowana działalność petrochemiczna, wydobycie i produkcja ropy naftowej oraz gazu ziemnego, usługi i technologie energetyczne, alternatywne źródła energii oraz usługi środowiskowe, produkty leśne, produkty rolne, produkty papiernicze oraz chemikalia. 

Zespół inwestycyjny poszukuje kapitałowych papierów wartościowych, które w jego ocenie będą korzystać na rosnących w długim terminie cenach surowców naturalnych; Fundusz będzie generalnie inwestować więcej w Stanach Zjednoczonych niż w jakimkolwiek innym kraju. 

Benchmarkiem Funduszu jest S&P North American Natural Resources 

Sector Index. Benchmark wykorzystywany jest wyłącznie jako punkt odniesienia dla Inwestorów umożliwiający porównanie z wynikami Funduszu i w żaden sposób nie ogranicza sposobu budowy portfela Funduszu ani nie wyznacza żadnego docelowego wyniku, jaki Fundusz miałby osiągnąć. Fundusz może różnić się od tego benchmarku. 

Inwestor może zlecić umorzenie tytułów uczestnictwa w każdym dniu roboczym w Luksemburgu. 

Dochód uzyskiwany z inwestycji Funduszu podlega akumulacji, co ma się przekładać na wzrost wartości tytułów uczestnictwa. 

Dalsze informacje o celach i polityce inwestycyjnej Funduszu można znaleźć w części zatytułowanej „Informacje o funduszu, cele i polityka inwestycyjna” w aktualnym prospekcie informacyjnym Franklin Templeton Investment Funds. 

Glosariusz terminów 

Dłużne papiery wartościowe: Papiery wartościowe reprezentujące zobowiązanie emitenta do spłaty pożyczki w określonym terminie oraz do zapłaty odsetek. 

Rynki wschodzące: Kraje, w których gospodarka, rynek giełdowy, sytuacja polityczna i systemy nadzoru regulacyjnego nie są w pełni rozwinięte. 

Kapitałowe papiery wartościowe: Papiery wartościowe reprezentujące udział we własności przedsiębiorstwa. 

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Franklin Templeton Investment Funds
 • Grupa Funduszy Surowce
 • Główny obszar geograficznyŚwiat
 • Rodzaj funduszuZagraniczny
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Główne parametry funduszu

Akcje99 %
Gotówka1 %