Fundusz inwestycyjny

Franklin India Fund - N (acc) PLN-H1 hedged

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje głównie w: kapitałowe papiery wartościowe i podobne instrumenty emitowane przez dowolnej wielkości spółki mające siedzibę lub prowadzące znaczącą część działalności gospodarczej w Indiach Fundusz może też inwestować w mniejszym zakresie w: papiery wartościowe rynku pieniężnego. Zespół inwestycyjny korzysta z kompleksowej analizy w celu doboru do portfela indywidualnych papierów wartościowych, które w jego ocenie cechuje atrakcyjna wycena w świetle perspektyw ich wzrostu i które oferują największe możliwości wzrostu wartości w długim terminie. Zespół inwestycyjny bierze także pod uwagę trendy gospodarcze mogące wpływać na ceny papierów wartościowych lub kursy walut. Zwykle inwestor może zlecić umorzenie tytułów uczestnictwa w każdym dniu roboczym w Luksemburgu. Dochód uzyskiwany z inwestycji Funduszu podlega akumulacji, co ma się przekładać na wzrost wartości tytułów uczestnictwa. Dalsze informacje o celach i polityce inwestycyjnej Funduszu można znaleźć w części zatytułowanej „Informacje o funduszu, cele i polityka inwestycyjna” w aktualnym prospekcie informacyjnym Franklin Templeton Investment Funds. Indeks referencyjny Funduszu to MSCI India Index. Indeks referencyjny wskazuje się wyłącznie do celów informacyjnych i zarządzający Funduszem nie planuje go odwzorowywać. Fundusz może różnić się od tego indeksu referencyjnego.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Franklin Templeton Investment Funds
 • Grupa Funduszy Akcje zagraniczne
 • Główny obszar geograficznyAzja
 • Rodzaj funduszuZagraniczny
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe37,83 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoka zmienność
Information Ratio0,0604
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka
Alfa Jensena-0,1411 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niski stosunek zysku do ryzyka
Wskaźnik Sharpe'a-0,2727
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niski stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Akcje98 %
inne aktywa2 %