Fundusz inwestycyjny

Franklin India Fund - N (acc) PLN-H1 hedged

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Franklin India Fund („Fundusz”) dąży do zwiększenia wartości inwestycji w średnim i długim terminie. 

Fundusz realizuje aktywnie zarządzaną strategię inwestycyjną i inwestuje przede wszystkim w:  

 • kapitałowe papiery wartościowe i podobne instrumenty emitowane przez dowolnej wielkości spółki mające siedzibę lub prowadzące znaczącą część działalności gospodarczej w Indiach

Fundusz może też inwestować w mniejszym zakresie w:  

 • papiery wartościowe rynku pieniężnego

Zespół inwestycyjny korzysta z kompleksowej analizy w celu doboru do portfela indywidualnych papierów wartościowych, które w jego ocenie cechuje atrakcyjna wycena w świetle perspektyw ich wzrostu i które oferują największe możliwości wzrostu wartości w długim terminie. Zespół inwestycyjny bierze także pod uwagę trendy gospodarcze mogące wpływać na ceny papierów wartościowych lub kursy walut. 

Benchmarkiem Funduszu jest MSCI India Index-NR. Benchmark wykorzystywany jest wyłącznie jako punkt odniesienia dla Inwestorów umożliwiający porównanie z wynikami Funduszu i w żaden sposób nie ogranicza sposobu budowy portfela Funduszu ani nie wyznacza żadnego docelowego wyniku, jaki Fundusz miałby osiągnąć. Fundusz może różnić się od tego benchmarku. 

Inwestor może zlecić umorzenie tytułów uczestnictwa w każdym dniu roboczym w Luksemburgu. 

Dochód uzyskiwany z inwestycji Funduszu podlega akumulacji, co ma się przekładać na wzrost wartości tytułów uczestnictwa. 

Dalsze informacje o celach i polityce inwestycyjnej Funduszu można znaleźć w części zatytułowanej „Informacje o funduszu, cele i polityka inwestycyjna” w aktualnym prospekcie informacyjnym Franklin Templeton Investment Funds. 

Glosariusz terminów 

Kapitałowe papiery wartościowe: Papiery wartościowe reprezentujące udział we własności przedsiębiorstwa. 

Papiery wartościowe rynku pieniężnego: Krótkoterminowe pożyczki (zwykle o terminie zapadalności krótszym niż 397 dni) przyznane ich emitentom przez nabywców papieru wartościowego. 

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Franklin Templeton Investment Funds
 • Grupa Funduszy Akcje zagraniczne
 • Główny obszar geograficznyAzja
 • Rodzaj funduszuZagraniczny
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Główne parametry funduszu

Akcje100 %