Fundusz inwestycyjny

Franklin European Total Return Fund - N (acc) PLN-H1 hedged

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Fundusz dąży do realizacji swojego celu, inwestując w portfel dłużnych papierów wartościowych o stałym i zmiennym oprocentowaniu oraz obligacji emitowanych przez rządy, instytucje związane z rządem oraz przedsiębiorstwa z siedzibą w Europie. Fundusz może również, biorąc pod uwagę ograniczenia inwestycyjne, inwestować w papiery wartościowe lub produkty strukturyzowane (takie jak instrumenty CDO), w przypadku których papier wartościowy jest powiązany lub jego wartość jest pochodną wartości innego papieru wartościowego bądź jest powiązany z aktywami bądź walutami dowolnego kraju europejskiego. Dokładniej mówiąc, Fundusz może nabywać obligacje emitowane przez rządy i instytucje ponadnarodowe zorganizowane bądź zrzeszające szereg rządów krajowych. Fundusz może również nabywać papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką lub papiery wartościowe zabezpieczone na aktywach i obligacje zamienne. Fundusz może również wykorzystywać niektóre finansowe instrumenty pochodne do celów zabezpieczenia i/lub efektywnego zarządzania portfelem. Fundusz może inwestować w dłużne papiery wartościowe o ratingu inwestycyjnym i nieinwestycyjnym, w tym wysokodochodowe instrumenty dłużne przedsiębiorstw, instrumenty w ramach emisji prywatnych, międzynarodowe obligacje i waluty rynków wschodzących, przy czym do 10% aktywów netto Funduszu może być zainwestowane w papiery wartościowe o nieterminowej obsłudze.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Franklin Templeton Investment Funds
 • Grupa Funduszy Dłużne korporacyjne
 • Główny obszar geograficznyŚwiat
 • Rodzaj funduszuZagraniczny
 • Wielkość aktywów -
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 3,00%
 • Opłata za zarządzanie 0,40%
 • Minimalna pierwsza wpłata 7500 PLN

Dystrybutorzy

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Dłużne papiery skarbowe
 • 52 %
Dłużne papiery korporacyjne
 • 39 %
Gotówka
 • 9 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe1,94 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niska zmienność
Współczynnik zmienności35,46 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Neutralny stosunek ryzyka do zysku
Information Ratio-0,0060
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery skarbowe52 %
Dłużne papiery korporacyjne39 %
Gotówka9 %