Fundusz inwestycyjny

Franklin European Total Return Fund - N (acc) PLN-H1 hedged

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje głównie w: · dłużne papiery wartościowe o wyższym ratingu emitowane przez rządy, jednostki rządowe i przedsiębiorstwa z siedzibą w Europie Fundusz może też inwestować w mniejszym zakresie w: · dłużne papiery wartościowe o dowolnym ratingu (w tym niskim ratingu) denominowane w dowolnej walucie wszelkiego rodzaju emitentów mających siedzibę poza Europą, w tym z rynków wschodzących · dłużne papiery wartościowe podmiotów ponadnarodowych, takich jak Europejski Bank Inwestycyjny · papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką lub zabezpieczone na aktywach · papiery wartościowe emitentów niezdolnych do terminowej obsługi swych zobowiązań (do wysokości 10% aktywów) · instrumenty pochodne dla celów zabezpieczenia oraz efektywnego zarządzania portfelem

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Franklin Templeton Investment Funds
 • Grupa Funduszy Dłużne korporacyjne
 • Główny obszar geograficznyŚwiat
 • Rodzaj funduszuZagraniczny
 • Wielkość aktywów -
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 3,00%
 • Opłata za zarządzanie 0,40%
 • Minimalna pierwsza wpłata 7500 PLN

Dystrybutorzy

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Dłużne papiery skarbowe
 • 52 %
Dłużne papiery korporacyjne
 • 39 %
Gotówka
 • 9 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe2,00 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niska zmienność
Współczynnik zmienności173,01 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek ryzyka do zysku
Information Ratio0,0466
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery skarbowe52 %
Dłużne papiery korporacyjne39 %
Gotówka9 %