Fundusz inwestycyjny

Franklin European Total Return Fund - N (acc) PLN-H1 hedged

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Franklin European Total Return Fund („Fundusz”) dąży do maksymalizacji całkowitego zwrotu z inwestycji dzięki wzrostowi wartości samych inwestycji, bieżącemu dochodowi z inwestycji oraz realizacji zysków kursowych w średnim i długim terminie. 

Fundusz realizuje aktywnie zarządzaną strategię inwestycyjną i inwestuje przede wszystkim: 

 • dłużne papiery wartościowe o wyższym ratingu emitowane przez rządy, podmioty powiązane z rządami i przedsiębiorstwa z Europy i/lub w denominowane w euro papiery wartościowe emitentów spoza Europy

Fundusz może inwestować w mniejszym zakresie w: 

 • dłużne papiery wartościowe o dowolnym ratingu (w tym niskim ratingu) denominowane w dowolnej walucie wszelkiego rodzaju emitentów mających siedzibę poza Europą, w tym na rynkach wschodzących
 • dłużne papiery wartościowe podmiotów ponadnarodowych, takich jak Europejski Bank Inwestycyjny
 • produkty strukturyzowane, takie jak papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką (MBS) i papiery wartościowe zabezpieczone na aktywach (ABS), papiery zabezpieczone zadłużeniem (CDO) i papiery zabezpieczone kredytami (CLO)
 • papiery wartościowe emitentów niezdolnych do terminowej obsługi swoich zobowiązań (do 10% aktywów)
 • instrumenty pochodne dla celów zabezpieczenia oraz efektywnego zarządzania portfelem

Fundusz stosuje własną metodologię oceny czynników związanych z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG, od ang. Environmental, Social and Governance) na potrzeby oceny wyników działań emitentów obligacji rządowych i korporacyjnych na polu transformacji w kierunku ograniczenia wpływu działalności na zmiany klimatyczne. Fundusz stosuje selektywne podejście w celu wykluczenia z portfela papierów emitentów, których wynik mieści się w dolnych 20% właściwego spektrum inwestycyjnego. Strategia Funduszu związana z ESG obejmuje zaangażowanie w działalność spółek mające na celu doskonalenie ich strategii zarządzania emisją dwutlenku węgla, zużyciem wody i utylizacją ścieków. Fundusz stosuje także szczególne wyłączenia i nie inwestuje, między innymi, w spółki, które dopuszczają się wielokrotnych i/lub poważnych naruszeń sformułowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych reguł Global Compact, zajmują się produkcją budzącej kontrowersje broni lub wyrobów tytoniowych lub przekraczają określone progi stosowania paliw kopalnych. 

Fundusz może dokonywać wypłat bieżącego dochodu liczonego w ujęciu brutto. Może to skutkować zwiększeniem dochodu podlegającego wypłacie, ale może również prowadzić do zmniejszenia kapitału. 

Benchmarkiem Funduszu jest Bloomberg Euro Aggregate Index. Benchmark wykorzystywany jest wyłącznie jako punkt odniesienia dla Inwestorów umożliwiający porównanie z wynikami Funduszu i w żaden sposób nie ogranicza sposobu budowy portfela Funduszu ani nie wyznacza żadnego docelowego wyniku, jaki Fundusz miałby osiągnąć. Fundusz może różnić się od tego benchmarku. 

Inwestor może zlecić umorzenie tytułów uczestnictwa w każdym dniu roboczym w Luksemburgu. 

Dochód uzyskiwany z inwestycji Funduszu podlega akumulacji, co ma się przekładać na wzrost wartości tytułów uczestnictwa. 

Dalsze informacje o celach i polityce inwestycyjnej Funduszu można znaleźć w części zatytułowanej „Informacje o funduszu, cele i polityka inwestycyjna” w aktualnym prospekcie informacyjnym Franklin Templeton Investment Funds. 

Glosariusz terminów 

Instrumenty pochodne: Instrumenty finansowe, których charakterystyka i wartość zależą od stopy zwrotu z jednego lub większej liczby aktywów bazowych, zwykle papierów wartościowych, indeksów, walut lub stóp procentowych. 

Papiery wartościowe emitentów niezdolnych do terminowej obsługi swych zobowiązań: Dłużne papiery wartościowe, których emitent znalazł się w trudnej sytuacji i nie dokonuje terminowych spłat kapitału lub wypłat odsetek. 

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Franklin Templeton Investment Funds
 • Grupa Funduszy Dłużne uniwersalne
 • Główny obszar geograficznyŚwiat
 • Rodzaj funduszuZagraniczny
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery skarbowe93 %
Gotówka7 %