Fundusz inwestycyjny

Fidelity Global Strategic Bond A-ACC-PLN hedged

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Co najmniej 70% środków jest inwestowanych w szeroki wachlarz obligacji emitowanych na całym świecie. Fundusz przyjmuje strategię aktywnej alokacji aktywów, co może obejmować inwestycje w instrumenty wysokodochodowe oraz obligacje rynków wschodzących. Inwestycje te nie muszą spełniać minimalnych wymagań dotyczących oceny emitenta przez agencje ratingowe. Fundusz może inwestować swoje aktywa netto bezpośrednio w lokalne obligacje chińskie notowane na giełdzie lub będące przedmiotem obrotu giełdowego na stosownym rynku w Chinach. Fundusz może inwestować poza swoim podstawowym obszarem geograficznym, podstawowymi sektorami rynku, gałęziami czy typami aktywów. Może inwestować w obligacje emitowane przez władze publiczne, spółki i inne podmioty. Może inwestować w aktywa bezpośrednio lub uzyskać ekspozycję pośrednio za pomocą innych dozwolonych środków, w tym instrumentów pochodnych. Może stosować instrumenty pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub kosztu bądź w celu wygenerowania dodatkowego kapitału albo zysku, w tym w celach inwestycyjnych, zgodnie z profilem ryzyka funduszu. Fundusz może inwestować w jednostki innych funduszy inwestycyjnych. Fundusz podejmuje decyzje o wyborze inwestycji według własnego uznania w ramach swoich celów i zasad. Stosowane jest zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym, aby istotnie zmniejszyć ryzyko strat mogących wynikać z niekorzystnych zmian kursów wymiany walut. Stosowane jest zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym ze względu na pierwotne ryzyko (metoda look-through) w celu zabezpieczenia wpływu waluty bazowej na poziomie papierów wartościowych względem Waluty referencyjnej zabezpieczonych Tytułów Uczestnictwa, generując tym samym bazowe zwroty rynkowe. Zysk jest gromadzony w cenie tytułu uczestnictwa. Tytuły uczestnictwa można zwykle kupować i sprzedawać każdego dnia roboczego funduszu.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Fidelity Funds
 • Grupa Funduszy Dłużne uniwersalne
 • Główny obszar geograficznyŚwiat
 • Rodzaj funduszuZagraniczny
 • Wielkość aktywów -
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 3,50%
 • Opłata za zarządzanie 1,00%
 • Minimalna pierwsza wpłata 2 500 USD

Dystrybutorzy

 • F-Trust

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Dłużne papiery korporacyjne
 • 100 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe3,58 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niska zmienność
Współczynnik zmienności310,09 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek ryzyka do zysku
Information Ratio-0,0026
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niski stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery korporacyjne100 %