Fundusz inwestycyjny

Fidelity European High Yield Fund A-ACC-PLN hedged

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

 • Celem funduszu jest osiągnięcie wysokiego dochodu bieżącego i wzrostu kapitału. Dłużne papiery wartościowe, w które przede wszystkim fundusz zainwestuje, będą narażone na wysokie ryzyko i nie będzie w stosunku do nich wymagane spełnienie standardu dotyczącego minimalnego ratingu. Większość z nich (ale nie wszystkie) będzie oceniana pod względem wiarygodności kredytowej przez uznawaną na świecie agencję ratingową.
 • Fundusz będzie inwestować co najmniej 70% środków w sklasyfikowane poniżej poziomu inwestycyjnego wysokodochodowe obligacje emitentów, którzy mają siedzibę lub prowadzą główną część swojej działalności w Europie Zachodniej, Środkowej i Wschodniej (włączając w to Rosję).
 • Fundusz zainwestuje co najmniej 50% swoich aktywów netto w papiery wartościowe spółek o zrównoważonym charakterze. Fundusz promuje kwestie środowiskowe i społeczne zgodnie z art. 8 rozporządzenia SFDR.
 • Fundusz stosuje się do korporacyjnej listy wykluczeń (obejmującej amunicję kasetową i miny przeciwpiechotne), a także wyklucza emitentów, którzy nie prowadzą swojej działalności zgodnie z przyjętymi normami międzynarodowymi.
 • Ten region obejmuje kraje zaliczane do rynków wschodzących.
 • Fundusz inwestuje mniej niż 30% swoich wszystkich aktywów netto w obligacje hybrydowe i warunkowo zamienne papiery wartościowe (CoCos), przy czym mniej niż 20% wszystkich aktywów netto w warunkowo zamienne papiery wartościowe (CoCos).
 • Fundusz może inwestować w obligacje emitowane przez rządy, spółki i inne instytucje.
 • Rodzaje obligacji, w które przede wszystkim fundusz zainwestuje, będą narażone na wysokie ryzyko i nie będzie w stosunku do nich wymagane spełnienie standardu dotyczącego minimalnego ratingu.
 • Fundusz może inwestować poza swoim podstawowym obszarem geograficznym, podstawowymi sektorami rynku, gałęziami czy klasami aktywów.
 • Fundusz może inwestować w aktywa bezpośrednio lub uzyskać ekspozycję pośrednio za pomocą innych dozwolonych środków, w tym instrumentów pochodnych. Fundusz może wykorzystywać instrumenty pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub kosztu bądź w celu wygenerowania dodatkowego kapitału lub dochodu, w tym do celów inwestycyjnych, zgodnie z profilem ryzyka funduszu.
 • Inwestycje mogą być dokonywane w walutach innych niż waluta referencyjna funduszu. Ekspozycję na ryzyko kursowe można zabezpieczyć na przykład za pomocą kontraktów walutowych typu forward. Walutą referencyjną funduszu jest waluta używana do celów sprawozdawczości i może ona być inna niż waluta wartości nominalnej inwestycji.
 • Stosowane jest zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym, aby istotnie zmniejszyć ryzyko strat mogących wynikać z niekorzystnych zmian kursów wymiany walut. Stosowane jest zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym z wykorzystaniem metody „look-through’’ (opartej na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko) w celu zabezpieczenia wpływu waluty bazowej względem waluty referencyjnej zabezpieczonych tytułów uczestnictwa, generując tym samym bazowe zwroty rynkowe. W celu zabezpieczenia zwrotów z wszelkich aktywnych pozycji walutowych w funduszu tego rodzaju wartości są zabezpieczane względem wagi waluty porównywalnego indeksu zamiast waluty nominalnej bazowych papierów wartościowych.
 • Fundusz jest aktywnie zarządzany. Przy wyborze inwestycji funduszu i do celów monitorowania ryzyka Zarządzający Inwestycjami będzie odwoływał się do ICE BofA Q843 Custom Index Hedged to PLN („Indeks’’). Wyniki funduszu mogą być oceniane względem jego Indeksu. Zarządzający Inwestycjami ma szeroki zakres uznania w stosunku do Indeksu. Chociaż fundusz będzie utrzymywał aktywa stanowiące elementy składowe Indeksu, może również inwestować w emitentów, sektory, kraje i rodzaje papierów wartościowych nieuwzględnione w Indeksie i z innymi wagami niż Indeks, aby skorzystać z okazji inwestycyjnych.
 • Dochód uzyskany przez fundusz jest gromadzony w cenie tytułu uczestnictwa.
 • Tytuły uczestnictwa można zwykle kupować i sprzedawać każdego dnia roboczego funduszu.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Fidelity Funds
 • Grupa Funduszy Dłużne korporacyjne
 • Główny obszar geograficznyEuropa
 • Rodzaj funduszuZagraniczny
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Główne parametry funduszu

Gotówka12 %
inne aktywa88 %