Fundusz inwestycyjny

Fidelity European High Yield Fund A-ACC-PLN hedged

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Celem funduszu jest wypracowanie bieżącego dochodu na wysokim poziomie oraz wzrostu kapitału dzięki inwestycjom głównie w wysokodochodowe papiery wartościowe poniżej poziomu inwestycyjnego emitowane przez emitentów, którzy przeważającą część swojej działalności prowadzą w Europie Zachodniej, Środkowej i Wschodniej (w tym w Rosji). Dłużne papiery wartościowe, w które przede wszystkim fundusz zainwestuje, będą narażone na wysokie ryzyko i nie będzie w stosunku do nich wymagane spełnienie standardu dotyczącego minimalnego ratingu. Większość z nich (ale nie wszystkie) będzie oceniana pod względem wiarygodności kredytowej przez uznawaną na świecie agencję ratingową. Fundusz może wypłacać stałe lub zmienne kupony, gdzie zmienny element może wynikać z dominujących rynkowych stóp procentowych lub wyników innych aktywów (np. papierów wartościowych opartych na aktywach). O ile nie zostało to określone inaczej, papiery wartościowe oparte na aktywach oraz papiery wartościowe oparte na kredytach hipotecznych nie mogą przekroczyć 20% aktywów netto każdego funduszu, z zastrzeżeniem, że ograniczenie to nie dotyczy inwestycji w papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez rząd Stanów Zjednoczonych lub podmioty finansowane przez rząd Stanów Zjednoczonych. Wykup obligacji może nastąpić w określonym terminie lub według uznania emitenta (np. w przypadku niektórych obligacji hipotecznych). Obligacje mogą występować z prawem do konwersji lub prawem poboru innych związanych z nimi aktywów (np. obligacji zamiennych). Nie wszystkie obligacje lub instrumenty dłużne zostały sklasyfikowane przez jedną lub kilka agencji ratingowych; niektóre mogą mieć ocenę poniżej poziomu inwestycyjnego.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Fidelity Funds
 • Grupa Funduszy Dłużne korporacyjne
 • Główny obszar geograficznyŚwiat
 • Rodzaj funduszuZagraniczny
 • Wielkość aktywów -
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 3,50%
 • Opłata za zarządzanie 1%
 • Minimalna pierwsza wpłata 2500 USD

Dystrybutorzy

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Dłużne papiery korporacyjne
 • 94 %
Gotówka
 • 6 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe3,19 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Umiarkowana zmienność
Współczynnik zmienności83,09 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek ryzyka do zysku
Information Ratio0,0273
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery korporacyjne94 %
Gotówka6 %