Fundusz inwestycyjny

Fidelity European Dynamic Growth A-ACC-PLN hedged

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

 • Fundusz ma na celu zapewnienie długoterminowego wzrostu kapitału przy niskim oczekiwanym poziomie dochodu.
 • Fundusz będzie inwestować co najmniej 70% środków w akcje spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności w Europie.
 • Fundusz zainwestuje co najmniej 50% swoich aktywów netto w papiery wartościowe spółek o zrównoważonym charakterze. Fundusz promuje kwestie środowiskowe i społeczne zgodnie z art. 8 rozporządzenia SFDR.
 • Fundusz stosuje się do korporacyjnej listy wykluczeń (obejmującej amunicję kasetową i miny przeciwpiechotne), a także wyklucza emitentów, którzy nie prowadzą swojej działalności zgodnie z przyjętymi normami międzynarodowymi.
 • Fundusz może inwestować poza swoim podstawowym obszarem geograficznym, podstawowymi sektorami rynku, gałęziami czy klasami aktywów.
 • Fundusz zazwyczaj koncentruje inwestycje na spółkach średniej wielkości o rynkowej kapitalizacji w zakresie od 1 do 10 miliardów euro.
 • Stosowane jest zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym, aby istotnie zmniejszyć ryzyko strat mogących wynikać z niekorzystnych zmian kursów wymiany walut. Stosowane jest zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym z wykorzystaniem metody „look-through’’ (opartej na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko) w celu zabezpieczenia wpływu waluty bazowej na poziomie papierów wartościowych względem waluty referencyjnej zabezpieczonych tytułów uczestnictwa, generując tym samym bazowe zwroty rynkowe.
 • Fundusz może inwestować w aktywa bezpośrednio lub uzyskać ekspozycję pośrednio za pomocą innych dozwolonych środków, w tym instrumentów pochodnych. Fundusz może wykorzystywać instrumenty pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub kosztu bądź w celu wygenerowania dodatkowego kapitału lub dochodu, w tym do celów inwestycyjnych, zgodnie z profilem ryzyka funduszu.
 • Fundusz jest aktywnie zarządzany i odwołuje się do MSCI Europe Index (Net) Hedged to PLN („Indeks’’), wyłącznie do celów porównawczych.
 • Dochód uzyskany przez fundusz jest gromadzony w cenie tytułu uczestnictwa.
 • Tytuły uczestnictwa można zwykle kupować i sprzedawać każdego dnia roboczego funduszu.
 • Po 30 września 2021 r. fundusz ten nie będzie objęty planem PEA (Plan d’Epargne en Actions), który jest francuskim instrumentem chroniącym przed podatkiem.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Fidelity Funds
 • Grupa Funduszy Akcje zagraniczne
 • Główny obszar geograficznyEuropa
 • Rodzaj funduszuZagraniczny
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Główne parametry funduszu

Akcje99 %
Gotówka0 %
inne aktywa1 %