Fundusz inwestycyjny

Fidelity European Dynamic Growth A-ACC-PLN hedged

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Ma to na celu zapewnienie długoterminowego wzrostu kapitału przy niskim oczekiwanym poziomie dochodu. Co najmniej 70% środków jest inwestowanych w akcje spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności w Europie. Fundusz może inwestować poza swoim podstawowym obszarem geograficznym, podstawowymi sektorami rynku, gałęziami czy typami aktywów. Zazwyczaj koncentruje inwestycje na spółkach średniej wielkości o rynkowej kapitalizacji w zakresie od 1 do 10 miliardów EUR. Może inwestować w aktywa bezpośrednio lub uzyskać ekspozycję pośrednio za pomocą innych dozwolonych środków, w tym instrumentów pochodnych. Może stosować instrumenty pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub kosztu bądź w celu wygenerowania dodatkowego kapitału albo zysku, w tym w celach inwestycyjnych, zgodnie z profilem ryzyka funduszu. Fundusz podejmuje decyzje o wyborze inwestycji według własnego uznania w ramach swoich celów i zasad. Stosowane jest zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym, aby istotnie zmniejszyć ryzyko strat mogących wynikać z niekorzystnych zmian kursów wymiany walut. Stosowane jest zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym ze względu na pierwotne ryzyko (metoda look-through) w celu zabezpieczenia wpływu waluty bazowej na poziomie papierów wartościowych względem Waluty referencyjnej zabezpieczonych Tytułów Uczestnictwa, generując tym samym bazowe zwroty rynkowe. Zysk jest gromadzony w cenie tytułu uczestnictwa. Tytuły uczestnictwa można zwykle kupować i sprzedawać każdego dnia roboczego funduszu.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Fidelity Funds
 • Grupa Funduszy Akcje zagraniczne
 • Główny obszar geograficznyEuropa
 • Rodzaj funduszuZagraniczny
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe23,86 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niska zmienność
Information Ratio0,0699
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka
Alfa Jensena9,1107 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Umiarkowany stosunek zysku do ryzyka
Wskaźnik Sharpe'a-0,0032
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Umiarkowany stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Akcje95 %
inne aktywa5 %