Fundusz inwestycyjny

ESALIENS Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie do 100% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa subfunduszu Miller Opportunity Fund wyodrębnionego w ramach Primo UCITS Platform ICAV - instytucji wspólnego zarządzania o zmiennym kapitale z siedzibą w Irlandii mającej status funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami. Fundusz dokonując lokat Aktywów Subfunduszu będzie stosował następujące zasady dywersyfikacji lokat: - tytuły uczestnictwa subfunduszu Miller Opportunity Fund– od 70% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu; - dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, w tym w szczególności krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski – od 0% do 20% wartości Aktywów Subfunduszu; - depozyty – od 0% do 20% wartości Aktywów Subfunduszu, - tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, inne niż tytuły uczestnictwa subfunduszu Miller Opportunity Fund a także jednostki uczestnictwa innych polskich funduszy inwestycyjnych otwartych - od 0% do 20% wartości Aktywów Subfunduszu

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca ESALIENS TFI
 • Grupa Funduszy Akcyjne
 • Główny obszar geograficznyŚwiat
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 8.37 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 5,25%
 • Opłata za zarządzanie 2,9%

Dystrybutorzy

 • CDM Pekao
 • Dom Inwestycyjny Xelion
 • ESALIENS TFI
 • F-Trust
 • SFI mBank

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
inne aktywa
 • 100 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe21,98 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Umiarkowana zmienność
Information Ratio0,0130
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka
Alfa Jensena12,7890 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek zysku do ryzyka
Wskaźnik Sharpe'a0,5766
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

inne aktywa100 %