Fundusz inwestycyjny

ESALIENS Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa subfunduszu Miller Opportunity Fund wyodrębnionego w ramach Primo UCITS Platform ICAV. Do 20% aktywów subfunduszu może być lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w szczególności w krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Do 20% aktywów subfunduszu może być lokowane w depozyty. Do 20% aktywów subfunduszu może być lokowane w inne tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, inne niż tytuły uczestnictwa subfunduszu, a także jednostki uczestnictwa innych polskich funduszy inwestycyjnych otwartych. Modelowo Subfundusz będzie posiadał całość portfela w określonych powyżej tytułach uczestnictwa. Fundusz bazowy inwestuje w szerokie spektrum lokat: akcje, dłużne papiery wartościowe (zarówno rządowe, jak i korporacyjne), instrumenty pochodne i inne instrumenty finansowe. Stosuje elastyczną strategię inwestycyjną, bez konkretnego stylu zarządzania czy sektora gospodarki, jednak główną kategorię jego lokat stanowią akcje spółek notowanych na rynkach umiejscowionych w USA. Wartość aktywów subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela. Częstotliwość przeprowadzania transakcji: Subfundusz realizuje zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa, na żądanie inwestorów, w każdy dzień, w którym jednocześnie odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz regularna sesja na Giełdzie New York Stock Exchange w Nowym Jorku. Zalecenie: Niniejszy subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 3 lat. Dochody: Subfundusz nie wypłaca dochodów. Dochody z inwestycji subfunduszu są ponownie inwestowane, zwiększając tym samym wartość aktywów. Punkt odniesienia (benchmark): Subfundusz nie posiada punktu odniesienia (benchmarku) służącego do oceny efektywności inwestycji w jego jednostki uczestnictwa.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Esaliens TFI
 • Grupa Funduszy Akcje zagraniczne
 • Główny obszar geograficznyŚwiat
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Główne parametry funduszu

Fundusze akcji92 %
Gotówka6 %
Depozyt2 %