Fundusz inwestycyjny

ESALIENS Gold (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje:

 • od 70% do 100% - tytuły uczestnictwa subfunduszu Franklin Gold and Precious Metals Fund, wyodrębnionego w ramach Franklin Templeton Investment Funds (w ramach spółki zarządzającej inwestycjami sklasyfikowanej jako przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) z siedzibą w Luksemburgu),
 • do 20% - dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w szczególności w krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,,
 • do 20% - depozyty.
 • do 20% - jednostki uczestnictwa innych polskich funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, inne niż tytuły uczestnictwa subfunduszu Franklin Gold and Precious Metals Fund.

Modelowo 100% tytuły uczestnictwa subfunduszu Franklin Gold and Precious Metals Fund.

Subfundusz bazowy Franklin Gold and Precious Metals Fund inwestuje co najmniej 80% aktywów netto w papiery wartościowe emitowane przez spółki z całego świata, których działalność związana jest z obrotem złotem i metalami szlachetnymi. Do podmiotów prowadzących działalność związaną z obrotem złotem i metalami szlachetnymi należą spółki zajmujące się wydobyciem, przetwarzaniem lub handlem złotem lub innymi metalami szlachetnymi, takimi jak srebro, platyna i pallad, w tym spółki finansowania wydobycia, spółki wydobywcze i eksploatacyjne, jak również spółki operacyjne dysponujące kopalniami o zasobach długo-, średnio- i krótkoterminowych.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Esaliens TFI
 • Grupa Funduszy Surowce
 • Główny obszar geograficznyŚwiat
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów -
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 5,25%
 • Opłata za zarządzanie 2,50%
 • Minimalna pierwsza wpłata 100 PLN

Dystrybutorzy

 • Dom Inwestycyjny Xelion
 • ESALIENS TFI
 • F-Trust
 • SFI mBank

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Fundusze surowcowe
 • 92 %
Depozyt
 • 8 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe42,09 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo wysoka zmienność
Information Ratio-0,1347
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niski stosunek zysku do ryzyka
Alfa Jensena-32,7749 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niski stosunek zysku do ryzyka
Wskaźnik Sharpe'a-1,7566
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niski stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Fundusze surowcowe92 %
Depozyt8 %