Fundusz inwestycyjny

Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, przy zachowaniu zasady ograniczonego ryzyka dokonywanych inwestycji. Subfunduszu zorientowany jest na nabywanie skarbowych papierów wartościowych oraz dłużnych papierów wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez podmioty o wysokiej wiarygodności, w szczególności banki z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Subfundusz inwestuje swoje aktywa głównie w dłużne papiery wartościowe o zmiennym oprocentowaniu lub krótkim terminie do wykupu. Subfundusz lokuje co najmniej 66% swoich aktywów w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego denominowane w walucie polskiej. Do 40% wartości aktywów Subfunduszu może być lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitentów nieposiadających w dniu zawarcia transakcji nabycia ratingu inwestycyjnego.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Santander TFI
 • Grupa Funduszy Dłużne skarbowe
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 52.93 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 2,50%
 • Opłata za zbycie max. 2,50%
 • Opłata za zarządzanie 1,95%
 • Minimalna pierwsza wpłata 1 000 PLN

Dystrybutorzy

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Dłużne papiery skarbowe
 • 60 %
Dłużne papiery korporacyjne
 • 38 %
Gotówka
 • 2 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe0,56 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niska zmienność
Współczynnik zmienności223,10 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek ryzyka do zysku
Information Ratio-0,2236
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niski stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery skarbowe60 %
Dłużne papiery korporacyjne38 %
Gotówka2 %