Fundusz inwestycyjny

Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, przy zachowaniu zasady ograniczonego ryzyka dokonywanych inwestycji. Subfunduszu zorientowany jest na nabywanie skarbowych papierów wartościowych oraz dłużnych papierów wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez podmioty o wysokiej wiarygodności, w szczególności banki z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Subfundusz inwestuje swoje aktywa głównie w dłużne papiery wartościowe o zmiennym oprocentowaniu lub krótkim terminie do wykupu. Subfundusz lokuje co najmniej 66% swoich aktywów w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego denominowane w walucie polskiej. Do 40% wartości aktywów Subfunduszu może być lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitentów nieposiadających w dniu zawarcia transakcji nabycia ratingu inwestycyjnego. Subfundusz może stosować instrumenty pochodne w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. Kryterium doboru dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego jest dążenie do osiągnięcia celu inwestycyjnego przez uzyskanie odpowiedniej stopy zwrotu. Subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat, nie odzwierciedla benchmarku. Wyniki inwestycyjne subfunduszu mogą istotnie różnić się od stóp zwrotu jego benchmarku. Dochody z lokat Subfunduszu, w szczególności odsetki, są ponownie inwestowane. Wzorcem (benchmarkiem) służącym do oceny efektywności inwestycji jest: WIBID 3M. Subfundusz dokonuje odkupienia jednostek uczestnictwa (JU) na żądanie Inwestora. Transakcje na JU są realizowane w każdym Dniu Wyceny, za wyjątkiem dni, w których zawieszono zbywanie i odkupywanie JU. Zalecenie: niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla Inwestorów, którzy planują wycofać wpłacone środki w okresie krótszym niż 6 miesięcy od dnia ich zainwestowania.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Santander TFI
 • Grupa Funduszy Dłużne uniwersalne
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 52.74 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 2%
 • Opłata za zarządzanie 1,95%
 • Minimalna pierwsza wpłata 1 000 PLN

Dystrybutorzy

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Dłużne papiery skarbowe
 • 63 %
Dłużne papiery korporacyjne
 • 35 %
Gotówka
 • 2 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe0,77 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niska zmienność
Współczynnik zmienności83,97 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek ryzyka do zysku
Information Ratio-0,1077
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niski stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery skarbowe63 %
Dłużne papiery korporacyjne35 %
Gotówka2 %