Fundusz inwestycyjny

Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Aktywa Subfunduszu będą lokowane głównie w obligacje, inne dłużne papiery wartościowe oraz w instrumenty rynku pieniężnego. Co najmniej 60% Aktywów Subfunduszu lokowane jest w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, które są emitowane, poręczane lub gwarantowane przez podmioty posiadające w dniu zawarcia transakcji nabycia tych instrumentów rating inwestycyjny nadany przez co najmniej jedną z następujących agencji ratingowych: Standard&Poor’s, Moody’s lub Fitch. Co najmniej 66% Aktywów Subfunduszu inwestowane jest w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego denominowane w walucie polskiej lub wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nie więcej niż 10% wartości Aktywów Subfunduszu może być lokowana w papiery wartościowe denominowane w jednej walucie obcej. Subfundusz nie może dokonywać lokat w instrumenty udziałowe (w szczególności w akcje, prawa do akcji, prawa poboru akcji), z wyjątkiem sytuacji, gdy takie nabycie jest wynikiem konwersji długu.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Santander TFI
 • Grupa Funduszy Dłużne skarbowe
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 51.41 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 2,50%
 • Opłata za zbycie max. 2,50%
 • Opłata za zarządzanie 1,95%
 • Minimalna pierwsza wpłata 1 000 PLN

Dystrybutorzy

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Dłużne papiery skarbowe
 • 60 %
Dłużne papiery korporacyjne
 • 38 %
Gotówka
 • 2 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe0,56 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niska zmienność
Współczynnik zmienności232,85 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek ryzyka do zysku
Information Ratio-0,2248
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Umiarkowany stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery skarbowe60 %
Dłużne papiery korporacyjne38 %
Gotówka2 %