Fundusz inwestycyjny

Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Subfundusz jest subfunduszem akcyjnym. Główne kategorie lokat to akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze. Intencją zarządzającego jest utrzymanie stałego, wysokiego zaangażowania w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze. Subfundusz lokuje co najmniej 66% swoich aktywów w aktywa krajowe. Subfundusz może stosować instrumenty pochodne w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. Dobór akcji i instrumentów finansowych o podobnym charakterze dokonywany jest w szczególności w oparciu o analizę fundamentalną. Subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat, oraz wyniki inwestycyjne mogą istotnie różnić się od składu i stóp zwrotu jego benchmarku. Subfundusz może nabywać instrumenty finansowe niewchodzące w skład benchmarku. Dochody z lokat Subfunduszu, w szczególności dywidendy, są ponownie inwestowane. Wzorcem (benchmarkiem) służącym do oceny efektywności inwestycji jest indeks opisany wzorem: 95% WIG + 5% WIBID O/N. Subfundusz dokonuje odkupienia jednostek uczestnictwa (JU) na żądanie Inwestora. Transakcje na JU są realizowane w każdym Dniu Wyceny, za wyjątkiem dni, w których zawieszono zbywanie i odkupywanie JU. Zalecenie: niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla Inwestorów, którzy planują wycofać wpłacone środki w okresie krótszym niż 5 lat od dnia ich zainwestowania.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Santander TFI
 • Grupa Funduszy Akcje polskie
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Główne parametry funduszu

Akcje93 %
Dłużne papiery skarbowe4 %
Gotówka3 %