Fundusz inwestycyjny

Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

 • Subfundusz jest subfunduszem akcyjnym, otwarty regionalnym, realizującym politykę inwestycyjną poprzez lokowanie aktywów głównie w akcje oraz koncentrację lokat w określonym obszarze geograficznym.
 • Subfundusz lokuje co najmniej 50% aktywów w Instrumenty Akcyjne dopuszczone do obrotu na zorganizowanych rynkach europejskich.
 • Co najmniej 66% wartości Aktywów Subfunduszu stanowią lokaty w Instrumenty Akcyjne będące przedmiotem obrotu na zorganizowanych rynkach europejskich oraz w Instrumenty Dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Turcję, Szwajcarię, Państwa Członkowskie oraz banki centralne tych państw.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Caspar TFI
 • Grupa Funduszy Akcje zagraniczne
 • Główny obszar geograficznyEuropa
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Główne parametry funduszu

Akcje99 %
Gotówka0 %
inne aktywa1 %