Fundusz inwestycyjny

Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości dokonywanych lokat. Subfundusz głównie inwestuje w instrumenty akcyjne, które łącznie stanowią co najmniej 50% aktywów Subfunduszu. W celu ograniczenia ryzyka Subfundusz może inwestować również w inne instrumenty finansowe. Na żądanie uczestnika Fundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa Subfunduszu w każdym Dniu Wyceny, czyli w każdym dniu, w którym odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Subfundusz jest subfunduszem regionalnym i koncentruje lokaty w akcjach spółek dopuszczonych do obrotu na rynkach zorganizowanych w Rzeczpospolitej Polskiej, Turcji, Szwajcarii oraz Państwach Członkowskich. Indeksem referencyjnym jest portfel portfel inwestycyjny składający się z indeksów: 25% WIG (Polska) + 25% MSCI Austria Index net USD + 25% MSCI Turkey Index net USD + 12,5% MSCI Hungary Index net USD + 12,5% MSCI Czech Republic Index net USD. 

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Caspar TFI
 • Grupa Funduszy Akcyjne
 • Główny obszar geograficznyEuropa
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 37.88 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 3,50%
 • Opłata za zarządzanie 3,50%
 • Minimalna pierwsza wpłata 1 000 PLN

Dystrybutorzy

 • Bossafund
 • F-Trust
 • TFI Caspar

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Akcje
 • 94 %
Dłużne papiery korporacyjne
 • 5 %
Depozyt
 • 1 %
Gotówka
 • 1 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe17,86 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niska zmienność
Information Ratio-0,0093
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka
Alfa Jensena-2,4084 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Umiarkowany stosunek zysku do ryzyka
Wskaźnik Sharpe'a-0,1625
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Akcje94 %
Dłużne papiery korporacyjne5 %
Depozyt1 %
Gotówka1 %