Fundusz inwestycyjny

Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Subfundusz jest subfunduszem akcyjnym, otwartym i regionalnym, realizującym politykę inwestycyjną poprzez lokowanie aktywów głównie w akcje oraz koncentrację lokat w określonym obszarze geograficznym. • Subfundusz lokuje co najmniej 50% aktywów w Instrumenty Akcyjne dopuszczone do obrotu na rynkach zorganizowanych w Rzeczypospolitej Polskiej, Turcji, Szwajcarii oraz Państwach Członkowskich. • Co najmniej 66% wartości Aktywów Subfunduszu stanowią lokaty w Instrumenty Akcyjne będące przedmiotem obrotu na rynkach zorganizowanych w Rzeczypospolitej Polskiej, Turcji, Szwajcarii oraz Państwach Członkowskich oraz w Instrumenty Dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Turcję, Szwajcarię, Państwa Członkowskie oraz banki centralne tych państw

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Caspar TFI
 • Grupa Funduszy Akcje zagraniczne
 • Główny obszar geograficznyEuropa
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 29.53 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 3,50%
 • Opłata za zarządzanie 3,50%
 • Minimalna pierwsza wpłata 1 000 PLN

Dystrybutorzy

 • Bossafund
 • F-Trust
 • TFI Caspar

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Akcje
 • 94 %
Dłużne papiery korporacyjne
 • 5 %
Depozyt
 • 1 %
Gotówka
 • 1 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe19,22 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niska zmienność
Information Ratio0,1310
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek zysku do ryzyka
Alfa Jensena18,9944 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek zysku do ryzyka
Wskaźnik Sharpe'a0,2134
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Akcje94 %
Dłużne papiery korporacyjne5 %
Depozyt1 %
Gotówka1 %