Fundusz inwestycyjny

BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

BPS Obligacji Korporacyjnych lokuje, przy uwzględnieniu ograniczeń inwestycyjnych wynikających z Ustawy i Statutu, przy uwzględnieniu ograniczeń inwestycyjnych w następujące kategorie lokat: 1) Instrumenty Rynku Pieniężnego, 2) dłużne papiery wartościowe, 3) listy zastawne, 4) depozyty w bankach krajowych i zagranicznych, 5) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, 6) akcje nabyte w trybie określonym poniżej, 7) certyfikaty inwestycyjne. Fundusz będzie dążył do osiągania stabilnych zysków przy jednoczesnej ochronie powierzonego kapitału. Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu lokując Aktywa Subfunduszu głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego oraz dłużne papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa i NBP, a także korporacyjne i skarbowe Instrumenty Rynku Pieniężnego. Udział Instrumentów Rynku Pieniężnego , dłużnych papierów wartościowych oraz depozytów bankowych w wartości Aktywów Subfunduszu nie będzie mniejszy niż 70 %. Udział dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez przedsiębiorstwa nie będzie mniejszy niż 50 % Wartości Aktywów Subfunduszu. Subfundusz może dokonywać lokat za granicą. Instrumenty Rynku Pieniężnego i papiery wartościowe objęte lub nabyte za granicą mogą stanowić do 33% Wartości Aktywów Subfunduszu.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca BPS TFI
 • Grupa Funduszy Dłużne korporacyjne
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 10.72 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 0,50%
 • Opłata za zarządzanie 1,50%
 • Minimalna pierwsza wpłata 40 000 EUR

Dystrybutorzy

 • Bossafund
 • Dom Maklerski EFIX
 • F-Trust
 • TFI BPS

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Dłużne papiery korporacyjne
 • 62 %
Dłużne papiery skarbowe
 • 35 %
Gotówka
 • 3 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe2,13 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niska zmienność
Współczynnik zmienności181,12 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek ryzyka do zysku
Information Ratio-0,0175
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery korporacyjne62 %
Dłużne papiery skarbowe35 %
Gotówka3 %